Oberta la convocatòria d’ajuts per retirar amiant, aquest 2023 per primer cop amb una segona línia, de 40 milions d’euros, per “empreses” amb l’objectiu d’extreure i gestionar l’amiant i instal·lar plaques d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes, en edificis on es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica.

Aquesta línia de subvencions té com a objecte fomentar la retirada en origen de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant.

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s’efectuï en les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Complementàriament, a la substitució es pot accedir a la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic al mateix immoble on s’hagi retirat l’amiant.

Termini de presentació

El termini per presentar sol·licituds d’aquesta convocatòria és del 25 de maig de 2023 fins al 25 de juliol de 2023.

 

Beneficiaris de l’ajut

Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts per a la retirada de cobertes d’amiant, la instal·lació de la nova coberta i si s’escau per instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic els propietaris de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hi hagi desenvolupat una activitat econòmica i que continguin elements d’amiant que impulsin el seu desamiantatge, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Important els sol·licitants han de ser el propietaris dels immobles, i per tant hauran de ser signataris del formulari de sol·licitud i disposar de certificat digital.

Sol·licitud i documentació a aportar

Tots els sol·licitants han d’annexar a la sol·licitud emplenada d’acord amb el formulari signat, i la documentació següent:

 1. Document acreditatiu de la propietat de l’immoble corresponent d’acord amb la normativa vigent (nota simple registral, certificat de domini i càrregues, escriptura de propietat, etc).
 2. Acreditació del CNAE on està inscrita l’activitat econòmica i hi consti l’adreça de l’immoble.
 3. Una memòria o document descriptiu de desamiantatge de l’immoble (aquest document pot ser redactat pel sol·licitant), on consti com a mínim:
  – La ubicació de l’immoble
  – Els metres quadrats i/o lineals d’amiant amb la corresponent conversió a m2 a retirar
  – Cal definir amb claredat els treballs per als quals es sol·licita la subvenció i s’han d’adequar a l’objecte de la convocatòria
 4. Fotografies dels elements d’amiant a retirar
 5. Còpia del pressupost, cal que sigui emès per una empresa inscrita al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA) que realitzi o realitzarà els treballs de desamiantatge a l’immoble objecte de la subvenció. Ha de constar de forma explícita els m2 d’amiant a retirar.
 6. Pressupost emès per l’empresa que efectuarà els treballs de la instal·lació de la nova coberta.
 7. En el cas d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic, cal presentar el pressupost de l’empresa o empreses que realitzaran l’execució de les actuacions prou desglossades i on consti de forma explícita la potència pic (kWp) de la instal·lació.
 8. Declaració responsable relativa a la condició de PIME (document descarregable a l’Agència de residus de Catalunya)

Quanties i concessió dels ajuts

Les quanties de la subvenció estaran directament relacionades a la tipologia d’empresa (petita, mitjana o gran) i els pressupostos de les actuacions. Veure bases Annex II article 4. Per veure exemples consulta les FAQ’s

El procediment de concessió es de concurrència competitiva, per tant  les sol·licituds presentades són analitzades i avaluades per una comissió, d’acord uns criteris de distribució. Veure bases Annex II articles 9 i 10.

Justificació
Es consideraran despeses justificables les que s’hagin executat efectivament des de la data de presentació de la sol·licitud, fins a 24 mesos després de la data de resolució d’atorgament de la subvenció. El termini màxim de justificació de les actuacions subvencionades serà de 27 mesos des de la data de resolució definitiva d’atorgament.

Pagament
El pagament de la subvenció es tramita un cop l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada, s’ha complert la finalitat que en va motivar la concessió i ha tingut l’informe favorable del Departament de Gestió d’Infraestructures i fetes les comprovacions de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Consulta més informació a:

Web específica de l’Agència de Residus de Catalunya

Bases reguladores, Resolució ACC/1435/2023, de 27 d’abril.

Obertura de convocatòria ajuts 2023, Resolució ACC/1734/2023, de 16 de maig.