Les proves de nivell d’anglès que fa la UAB als estudiants nous mostra que en 4 anys s’ha passat del 8% al 28% els alumnes que tenen el nivell B2 (nivell que la Generalitat de Catalunya ha fixat que s’haurà d’acreditar en acabar els estudis de grau per als alumnes que accedeixin a la Universitat a partir del proper curs). Tot i això, encara hi ha un alt percentatge d’estudiants que entra a la Universitat sense tenir el nivell necessari.

“Els estudiants que iniciin els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2014-2015 i posteriors hauran d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una llengua estrangera, amb un equivalent al B2 del “Marc europeu comú de referència per a les llengües” (MECR) del Consell d’Europa”, tal com estableix la Llei del 27 de gener/2014 de mesures fiscals , administratives, financeres i del sector públic- Article 211.

SENSE ELS CONEIXEMENTS QUE HAURIEN DE TENIR

Tot i aquesta millora en el nivell dels estudiants que ingresen a la universitat d’acord amb els resultats de les proves dels darrers quatre cursos, encara queda camí a recòrrer ja que un 35,39% d’alumnes no tenen els coneixements necessaris d’anglès que se suposa que han de tenir en arribar a la universitat (B1 del MECR). De fet, una àmplia majoria, el 71,95% no té el nivell B2.2, que seria el nivell que s’haurà d’acreditar en acabar els estudis.

Per això el Servei de Llengües de la UAB -que ha elaborat aquest informe analitzant els resultats- aconsella conscienciar a tot l’alumnat de la necessitat de millorar els propis coneixements d’anglès, i recomana fomentar el multilingüisme a les aules i a tot el campus per estimular l’interès de l’alumnat per conèixer i aprendre altres llengües, d’acord amb el Pla de llengües de la UAB.

Gairebé dues terceres parts de l’alumnat que ha fet la prova de nivell d’anglès, un 64,6%, té un nivell B1 o superior. Per nivells, el percentatge més gran d’alumnes tindria un nivell B2.2 (21,39%), mentre que fa quatre cursos (curs 2010-2011) només el 7,12% tenia aquest nivell.

RESULTATS RESPECTE EL CURS ANTERIOR

Si es comparen els resultats d’enguany amb la taula de resultats del curs 2012-2013, els percentatges indiquen que hi ha hagut un increment de 5 punts percentuals respecte a l’any anterior pel que fa als alumnes que tenen, com a mínim, un nivell B2.2 d’anglès. La tendència durant els darrers quatre anys mostra un increment notable del percentatge de persones que tenen com a mínim el nivell de B2 (del 8,38% el 2010-2011 passa a a un 28,05% el 2013-2014).

PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT A LES PROVES

Enguany, un 24,07% de l’alumnat de nou ingrés ha fet la prova de nivell d’anglès. En relació al curs passat s’observa que la participació ha augmentat considerablement, gairebé 7 punts percentuals. Tot i que la participació ha estat desigual en els centres, destaca la de la Facultat de Ciències de l’Educació (amb un 86,97%) i la de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia (81,91%). 

LA PROVA DE LA UAB

La prova que fan els nous estudiants de la UAB és voluntària i gratuïta: l’han fet enguany el 24% de l’alumnat de nou ingrés a la UAB, és a dir, 1.608 persones. La prova és un test informatitzat desenvolupat pel Servei de Llengues de la UAB que consta de dues parts:

1-Avaluació de la compensió lectora, el vocabulari, la correcció gramatical, l’ortografia i la capacitat d’usar la llengua en un context determinat i consisteix en completar 4 textos, en cadascun dels quals hi ha 25 paraules en què falten lletres.

2- Preguntes d’opció múltiple: poden ser sobre aspectes gramaticals, vocabulari, associació de paraules , funcions lingüístiques o usos de la parla.informe que analitza els resultats d’aquestes proves, aconsella conscienciar als estudiants de la necessitat de millorar els propis coneixements d’anglès.

Resultats de les proves d’anglès per nivell de domini de la llengua en termes del Marc europeu comú de referència per a les llengues (curs 2013-2014):

GLOBALSNo ALUMNES               %

Inferior a A1            67               4,17

Nivell A1                  211             13,12

Nivell A2                  291            18,10

Nivell B1                 269             16,73

Nivell B2.1         319             19,84

Nivell B2.2         344             21,39

Nivell C1.1         107               6,65

Proves fetes         1.608           100,00

Font: web UAB