L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació Privada Jeroni de Moragas i el Taller Jeroni de Moragas SCCL per a la cessió de dades que permetrà dur a terme un estudi de la qualitat de vida de les persones usuàries del serveis socials des de la perspectiva de la intel·ligència artificial.  

La novetat principal d’aquesta iniciativa rau en aplicar als serveis socials tècniques de l’àmbit de la intel·ligència artificial, que ja han demostrat la seva utilitat en àrees com la diagnosi mèdica. En aquest sentit, l’estudi suposarà una unió del món científic, universitari i social que ha de permetre avaluar i preveure l’impacte dels serveis socials des de paràmetres objectivables.

L’ICASS va recopilar l’any 2010 dades sobre 11.630 casos atesos als serveis socials especialitzats a Catalunya. Aquestes dades es van recollir a través del formulari Escala GENCAT, un instrument que permet avaluar la qualitat de vida de les persones usuàries dels serveis socials des de 8 dimensions: benestar emocional, relacions interpersonals, benestar material, desenvolupament personal, benestar físic, autodeterminació, inclusió social i drets.

El Departament de Benestar Social i Família cedirà les dades obtingudes del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual per tal que els socis de recerca del conveni hi apliquin tècniques pròpies de la intel·ligència artificial. D’aquesta manera, es volen identificar els patrons que hi ha darrera les dades i diferenciar les necessitats dels diversos grups de persones per tal que sigui útil als professionals i al Departament de Benestar Social i Família a l’hora de planificar els serveis dirigits a aquest col·lectiu.

L’anàlisi de les dades des d’aquesta perspectiva permetrà també analitzar les relacions existents entre les 8 dimensions que contempla l’escala GENCAT. En aquest sentit, un coneixement més acurat d’aquestes relacions permetrà prioritzar actuacions en alguna de les dimensions, coneixent quin efecte tindrà sobre les altres.

En el marc del conveni es desenvoluparà i implementarà una aplicació informàtica que reculli el coneixement adquirit en aquest procés per ser utilitzada pels professionals com a eina de suport en l’avaluació de la qualitat de vida de les persones amb qui treballen. Aquesta eina informàtica s’utilitzarà també en la formació dels estudiants de les àrees relacionades amb els serveis socials, amb l’objectiu de conèixer millor el model de qualitat de vida, l’escala GENCAT i les seves aplicacions.

La iniciativa s’emmarca en el III Pla de qualitat de l’ICASS per incentivar els processos de millora de la qualitat en els serveis socials especialitzats. En aquesta línia, el Departament de Benestar Social i Família ha endegat diverses accions amb la finalitat de promoure la qualitat, tant en la prestació del servei com en la qualitat de vida de les persones. 

Font: www.uab.es/servlet/Satellite/noticies/detall-d-una-noticia/conveni-per-estudiar-la-qualitat-de-vida-dels-usuaris-dels-serveis-socials-mitjancant-intel-ligencia-artificial-1090226434100.html?noticiaid=1345658516036