Segons un informe presentat per Infojobs, que recull les dades i indicadors més destacats de la situació del mercat laboral i dades pròpies del seu portal, el desajust entre oferta i demanda ha seguit augmentant el 2010. L’oferta d’ocupació en InfoJobs va disminuir un 10,3% el 2010, mentre que el nombre de candidats inscrits es va reduir únicament un 7,3%. Així doncs, hi va haver més competència entre candidats: cada candidat competia amb una mitjana de 67 candidats (el 2009 la mitjana va ser de 59,6).

Segons un informe presentat per Infojobs, que recull les dades i indicadors més destacats de la situació del mercat laboral i dades pròpies del seu portal, el desajust entre oferta i demanda ha seguit augmentant el 2010. L’oferta d’ocupació en InfoJobs va disminuir un 10,3% el 2010, mentre que el nombre de candidats inscrits es va reduir únicament un 7,3%. Així doncs, hi va haver més competència entre candidats: cada candidat competia amb una mitjana de 67 candidats (el 2009 la mitjana va ser de 59,6).

D’altra banda, l’informe revela que hi ha més oportunitats laborals per a professionals especialitzats en TIC, ja que el 20,9% de l’ocupació es va oferir en la categoria Informàtica i telecomunicacions. També destaquen les oportunitats per als titulats en enginyeria industrial, cicles superiors de comerç i màrqueting i llicenciats en medicina.

Es detecten també grans oportunitats laborals en les ofertes que demanen estudis superiors de primer cicle (cicles formatius de grau superior, diplomatures i enginyeries tècniques). En termes absoluts, hi ha un menor nombre d’inscrits en les ofertes amb major nivell educatiu.

Desajust en les condicions laborals
Es detecta un desajust entre el tipus de condicions ofertes per les empreses i les desitjades pels professionals. El 2010 el 91,5% dels contractes realitzats a Espanya va ser de durada limitada (la xifra més alta de l’última dècada). Quant a la retribució salarial, les dades contingudes en l’informe mostren que oferta i demanda es troben bastant equiparades. El salari brut anual que els candidats van manifestar desitjar com a mínim es va situar en 16.500,18 € (el doble del salari mínim interprofessional). L’informe revela que els salaris oferts presenten una relació directa amb el grau de qualificació requerida.

Reticència a canviar de residència per trobar feina
Només un 27% dels professionals va mostrar bona disponibilitat per mudar-se, mentre que el 49,3% dels candidats condiciona la seva disponibilitat per canviar de residència a les condicions laborals. La meitat dels candidats que va afirmar tenir una bona disponibilitat per canviar de residència per motius de treball va manifestar estar disposat a anar a qualsevol destinació, però només un 7,3% preferiria anar a l’estranger.

Data d’elaboració:16/06/2011
Font: notícia Equipos y Talento.com, 16/06/2011
Fotografia de Sartualava CC, 2.0 ( by-nc-sa)