CRITERIS PER A LA TRIA D’UNA PIME INNOVADORA EN EL MARC DE LA XARXA INNPULSO

 1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA I BENEFICIS PER A LA PIME SELECCIONADA

Cerdanyola forma part, juntament amb altres 51 ciutats espanyoles, de la Xarxa Innpulso, constituïda per municipis que tenen la distinció de “Ciutat de la Ciència i la Innovació”, atorgada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, a aquelles ciutats que han  demostrat un important esforç i compromís amb la innovació, així com la seva contribució des de l’esfera local al canvi de model productiu.

Una de les actuacions plantejades ha estat la celebració de la “I Trobada d’Alcaldes de la Xarxa Innpulso i Emprenedors Locals”, amb la finalitat de generar una trobada entre les millors Pimes innovadores de les 51 ciutats que formen part de la Xarxa Innpulso.

L’objectiu d’aquests criteris és la convocatòria d’un concurs per a la tria de la Pime innovadora de Cerdanyola que participi en la I Trobada d’Alcaldes de la Xarxa Innpulso i Emprenedors Locals, que tindrà lloc a Madrid el dia 1 d’octubre.

L’empresa presentada rebrà un retorn en comunicació, ja que la Xarxa Innpulso i el Ministeri d’Economia i Competitivitat situarà a les empreses que hagin estat triades en una posició de notable visibilitat en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials.

En aquest marc, tindrà ocasió de contactar amb els millors emprenedors innovadors de les 51 ciutats que formen part de la Xarxa Innpulso, generant així un punt de trobada no només per a les ciutats sinó per al seu talent emprenedor.

2. PIMES DESTINATÀRIES: REQUISITS

El concurs està destinat a joves empreses de la ciutat amb un alt component d’innovació, entenent-se innovació en el seu sentit ampli (producte, processos, model de negoci, etc…) i que tenen un ambiciós pla de creixement, sent capaces de generar riquesa per al seu territori.

A més, les empreses hauran de desenvolupar com a mínim un projecte innovador que estigui alineat amb algun  dels Reptes de la Societat recollits en l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i de Innovació 2013-2020 en consonància amb el Programa Marc Horitzó 2020 de la UE:

-Salut, canvi demogràfic benestar

-Seguretat i qualitat alimentària; activitat agrària productiva i sostenible; sostenibilitat de recursos naturals, investigació marina i marítima

-Energia segura, sostenible i neta

-Transport intel•ligent, sostenible i integrat

-Canvi climàtic, eficiència dels recursos i matèries primes

-Canvis i innovacions socials

-Economia i societat digital

-Seguretat, protecció i defensa

 

L’acreditació de Pime Innovadora es realitzarà complint amb almenys una de les següents condicions:

 

a)  Haver demostrat el seu caràcter innovador mitjançant la seva pròpia activitat

b) Haver rebut una valoració de la seva activitat innovadora obtenint ajudes públiques a projectes R+D+i

c) Demostrar la seva capacitat innovadora mitjançant certificacions oficials reconegudes

d) Empreses amb activitats que es trobin en alguns dels codis nacionals d’activitats econòmiques (CNAE) establerts per la Subdirecció General de Foment de la Innovació Empresarial de la Direcció General d’Innovació i Competitivitat (DGIC) del MINECO

 

e) La inclusió en el Registre de Pimes Innovadores creat per la Subdirecció General de Foment de la innovació Empresarial de la Direcció General de la Innovació i Competitivitat (DGIC) del Ministeri d’Economia i Innovació (MINECO)

Poden participar en el concurs les empreses que compleixin tots els següents requisits:

1.Poder ser considerada Pime, és a dir, tenir menys de 250 empleats i menys de 50 milions de facturació anual, sense que en el seu capital hi participi una gran empresa.

2.Estar constituïdes com a: S.A., S.L., Societats Laborals, Cooperatives, Societats Civils, o estar inscrit en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

3.Tenir domicili social i centre de treball a Cerdanyola del Vallès.

4.Haver iniciat la seva activitat a partit de l’1 de gener de 2011.

5.Els socis fundadors hauran de liderar l’empresa i treballar principalment en aquesta.

3. CRITERIS DE VALORACIÓ

Les candidatures presentades seran  analitzades i puntuades a partir de la informació aportada en la candidatura, conforme als següents criteris de valoració:

Creativitat i innovació

Fins a 10 punts ;  Un  màxim de  2 punts per  el   compliment de cadascun dels criteris inclosos en aquest apartat:

1. Adequació en sentit ampli del producte o solució al concepte Smart City a través de la vinculació de l’activitat de l’empresa amb la millora de la qualitat de vida de la  ciutadania i que siguin susceptibles de   ser utilitzats per les Administracions Locals  o amb perspectives globals. 

2. Originalitat, innovació diferenciació del model de negoci.

3. Viabilitat econòmica i financera.

4. Desenvolupament propi de la tecnologia.

5. Potencial de creixement, coneixement de la competència, projecció internacional.

4. DOCUMENTACIÓ I SOL•LICITUDS

La sol•licitud es formularà conforme l’AnnexI d’aquests criteris, i s’acompanyarà de l’acreditació de la condició de Pime innovadora i qualsevol documentació que es consideri que reforça la candidatura.

Amb independència de la documentació senyalada, es podrà requerir en tot moment, la documentació i/o informació complementària que s’estimi necessària per acreditar millor l’exacte compliment de les condicions exigides en aquests criteris.

Els models corresponents a la sol•licitud es facilitaran a través de la Pàgina Web del l’Ajuntament de Cerdanyola www.cerdanyola.cat i a la plataforma www.cerdanyolaoberta.cat  

5. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de  presentació de candidatures serà des del dia següent de la seva publicació en els webs/llocs indicats en el paràgraf anterior i finalitzarà el proper 15 de setembre de 2014.

Les candidatures, juntament amb la resta de documentació requerida en els criteris, s’hauran de presentar abans de la conclusió del termini fixat, al registre de l’Oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament, C/. Francesc Layret, s/nº  de dilluns a divendres  des de les 8:30 a les 19 hores. 

6. SELECCIÓ

El Comitè d’Avaluació presidit per l’alcaldessa de la ciutat, estarà format per el regidor de Promoció Econòmica, un representant de l’Associació  d’Empreses de Cerdanyola i dos tècnics/ques  del Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica; un dels quals farà de secretari/a.   

Les Funcions del Comitè d’avaluació seran les següents:

1.Analitzar les sol•licituds presentades.

2.Valorar cada proposta.

3.Fer  l’acta que reculli l’empresa guanyadora.

4.Garantir la cofidencialitat de la informació rebuda i analitzada per el Comitè d’avaluació.   

Els/les  participants finalistes seran convocats/des per a fer una breu exposició de la seva empresa  i del seu producte o servei innovador.

L’empresa guanyadora tindrà una aportació de 500 euros en concepte de despeses de desplaçament per la trobada del dia 1 d’octubre a Madrid ,reunió d’alcaldes i alcaldesses i les empreses emprenedores  de les 51 ciutats que conformen la Xarxa INNPULSO.    

7. ACCEPTACIÓ DELS CRITERIS D’AQUESTA CONVOCATÒRIA

La presentació de les candidatures a aquest concurs implica el coneixement i acceptació dels criteris de participació, així com la decisió del Comitè d’Avaluació i Selecció.  L’ acord i l’acta de selecció no es podran recórrer. 

El Comitè d’Avaluació es reserva la possibilitat de deixar desert el concurs, en el cas d’incompliment d’aquests criteris, per la falta de participació o falta d’interès dels projectes presentats.

8. CONFIDENCIALITAT

Al llarg de tot el procés es garantitzarà la confidencialitat de les candidatures presentades. Només es difondran les característiques generals de les mateixes i, es difondrà el nom o raó social de l’empresa guanyadora, el seu logotip, la seva activitat i principals objectius aconseguits, així com les persones integrants i els seus promotors.

9. PROTECCIÓ I CESSIÓ DE DADES

El concurs per a la tria del projecte innovador en el marc de la xarxa innpulso, estarà subjecte a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal , llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per el que s’aprova el reglament de desenvolupament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal facilitades per els participants hauran de ser certes.