El sistema universitari català és un motor d’ocupabilitat diferencial ja que els joves amb titulació universitària dupliquen les possibilitats de trobar feina, segons es desprèn dels resultats de la 5a edició de l’estudi d’Inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes. 

El 9 de juliol passat es va presentar els resultats del 5è estudi d’Inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes que elabora l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que ha enquestat 17.337 graduats de les antigues titulacions de cicles (llicenciatures, diplomatures, etc.) i 1.426 titulats de doctorats.

La principal conclusió d’aquest estudi és que el sistema universitari català és un motor d’ocupabilitat diferencial perquè els estudis universitaris milloren la inserció laboral (taxa d’ocupació del 85% en el cas dels graduats en els antics cicles i 93% en els doctorats); redueixen el temps a trobar feina (en menys de 3 mesos el 77% dels graduats en antics cicles ja estaven ocupats); i garanteixen una millor retribució (la retribució mitjana dels graduats en antics cicles és de gairebé 1.900 euros bruts/mes, que en el cas dels doctorats és superior).

A més a més, el sistema universitari català aconsegueix millorar la valoració que fan els graduats de la formació rebuda, molt possiblement, i segons l’AQU, com a conseqüència de l’esforç que han fet les universitats per adaptar-se a l’Espai Europeu d’Educació Superior, fent que més del 70% dels graduats i del 80% dels doctors diguin que repetirien els estudis si haguessin de començar de nou.

Com a dades més rellevants destaquen: • El 85% dels titulats en els antics cicles i el 93% dels doctorats treballen tres anys després d’haver acabat els estudis. 

• L’atur és de l’11% en el cas dels titulats en antics cicles i del 5% en el cas dels doctors.

• L’EPA del primer trimestre del 2014 situa la taxa d’atur segons el nivell de formació de les persones de 25 a 44 anys en el 34% fins a primària; el 26% amb educació secundària; i el 16% amb estudis superiors. Els graduats catalans, als tres anys de finalitzar els estudis milloren aquesta taxa en 23, 15 i 5 punts percentuals els graduats en els antics cicles, i en 29, 21 i 11 punt percentuals els doctors.

• El 75% dels graduats en els antics cicles treballen a temps complet, el 88% en el cas dels doctors.

• El 78% dels graduats en els antics cicles realitzen tasques que requereixen titulacions universitàries, el 97% en el cas dels doctors.

• El 48% dels graduats en els antics cicles tenen un contracte fix, el 46% en el cas dels doctors.

• El 45% dels graduats en els antics cicles guanyen més de 24.000 €/anuals, el 78% en el cas dels doctors.

Podeu obtenir el estudi complet Universitat i treball a Catalunya 2014 (pdf) 

Totes les universitats públiques i privades de Catalunya han participat en l’enquesta, que tant pel seu abast com per la trajectòria (edicions 2001, 2005, 2008, 2011 i 2014, sobre la població que ha acabat els seus estudis tres anys abans) és una de les més importants a Europa: amb 80.000 registres, Catalunya disposa de la base de dades d’inserció laboral més representativa d’Europa. En aquesta edició s’han enquestat 17.295 graduats d’una població de referència de 31.734, i 2.107 doctorats d’una població de 3.104. 

En l’enquesta, realitzada durant el primer trimestre de 2014, hi han participat els graduats de cicles que van finalitzar els estudis l’any 2009 (excepte els de Medicina, que són de l’any 2007) i els doctors que van acabar d’estudiar els anys 2009 i 2010. 

Font: web UAB