La sessió organitzada pel Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i a càrrec de Teresa Freile, Cap de Secció d’Iniciatives de Treball va resoldre tots els dubtes de les persones assistents.

En hora i mitja, a través de la plataforma Teams es va explicar els requisits de la convocatòria per fer la sol·licitud, les obligacions formals per l’atorgament i els requisits mínims per aconseguir l’ajut total de 15.120 €.

En resum, aquest ajut està destinat a joves emprenedors/es que es constitueixin com persones autònomes (figura d’empresari individual) fins a l’edat límit de vit-i-nou anys (edat d’alta), que s’hagin inscrit al RETA durant l’any 2023. (No seran vàlides altes de l’any 2022).

 

Com a requisits s’ha de tenir en compte:

-inscripció prèvia a Garantia Juvenil i posterior inscripció a RETA o mutualitat (es demanarà el Certificat d’inscripció com a beneficiari)

-ser menor de 29 anys en el moment de l’alta

-obligatorietat de romandre 18 mesos amb l’activitat i amb domicili a Catalunya

-presentació de rendiments de l’activitat d’aquests 18 mesos amb: relació de factures, impostos trimestrals, etc…

-realització d’activitat formativa amb certificat d’aprofitament per un mínim de 6 h

Important: existeix incompatibilitat per rebre l’ajut perquè no es pot estar en règim d’autònom i treballar per compte d’altri.

 

Com es farà la valoració les sol·licituds rebudes?

1r es tindrà en compte l’antiguitat de l’alta RETA (és a dir, tindrà preferència una alta de gener sobre una de juliol)

2n en funció de la data de sol·licitud de l’ajut

Entrada de sol·licituds: Per fer la sol·licitud s’ha d’accedir a través de Canal Empresa, i en la sol·licitud és obligatori indicar el nombre d’hores de formació i nombre de mesos d’alta al RETA, indicar els mínims que es corresponen a 6 h i 18 mesos.

 

Com es rebrà l’ajut (import econòmic)?

Un cop feta la resolució definitiva es farà una bestreta de la subvenció del 80%. Transcorreguts els 18 mesos d’alta es farà la comprovació i estat de situació de la persona emprenedora i l’acompliment de requisits, si tot és correcte s’executarà el pagament del 20% pendent i en cas negatiu la revocació total o parcial d’aquesta.

En cas de revocació s’haurà de retornar l’import + interessos. Aquest ajut tributa a l’impost de la Renda i s’haurà d’indicar en el moment de rebre’ls (en funció de les dates de cobrament).

 

Obligacions per la persona beneficiària:

  • en la publicitat s’haurà d’indicar els logos i frase del suport rebut. Material gràfic, xarxes socials, web, flyers, peu de signatura, etc. També s’ha de tenir en compte que poden donar-se visites als locals amb verificadors o videoconferències amb la persona beneficiària.
  • Complir els requisits de la convocatòria
  • Acreditar un mes després dels 18 mesos d’activitat, el certificat d’aprofitament de la formació realitzada i els rendiments de l’activitat dels 18 mesos d’exercici.

 

Recordeu que us podeu adreçar al departament d’emprenedoria (Servei de promoció econòmica – Masia Can Serra) per resoldre dubtes respecte a les bases i la convocatòria, i donar-vos suport en la presentació de l’ajut, si s’escau.