Malgrat la davallada de les ajudes i la crisis econòmica, durant el 2013 els grups TECNIO de l’Esfera UAB han mantingut el nivell d’excel·lència marcat per ACC1Ó portant a terme 161 projectes amb empreses que han generat ingressos de fins a 2.876.193 euros. També han sol·licitat 11 patents europees i han signat 13 acords de transferència.

El Parc de Recerca UAB acull setze centres de recerca que pertanyen a TECNIO, la xarxa creada per l’agència ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya que aglutina els principals agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya. La seva missió és consolidar i potenciar el model de transferència tecnològica per generar un mercat tecnològic català que aporti competitivitat a l’empresa. D’aquesta manera la xarxa TECNIO contribueix a desenvolupar un nou model econòmic basat en el coneixement, tot potenciant la tecnologia diferencial, la innovació empresarial i l’excel·lència en la gestió. El Parc de Recerca UAB actua com a dinamitzador d’aquests centres potenciant la seva relació amb la indústria i millorant la seva visibilitat als circuits comercials.

Durant el 2013 l’aportació de la Generalitat de Catalunya destinada als grups de recerca TECNIO de l’Esfera UAB ha patit una retallada de  gairebé el 40% respecte el 2012 passant d’un pressupost de 354.085 euros a un pressupost de 209.500 euros. Tot i això, els centres TECNIO acollits al Parc de Recerca UAB han facturat 10,8 milions d’euros, només un 9% menys que a l’any 2012.

D’aquests ingressos, al voltant de 3 milions d’euros corresponen a la facturació en projectes d’R+D+I amb empreses. Els fons europeus, sobretot el del 7è Programa Marc, han seguit sent durant el 2013 un recurs important per als centres TECNIO, que han passat d’obtenir 2,2 milions d’euros a obtenir-ne 3,2 milions. Durant aquest 2013 també s’han generat 11 patents europees, s’ha creat una empresa spin-off i s’han signat fins a 13 acords de transferència, gairebé el triple respecte l’any anterior.  

Pel que fa al personal, durant el 2013 els centres TECNIO de l’Esfera UAB han generat 31 llocs de treball sumant un total de 414 persones empleades, de les quals un 60% són doctors.

Aquests centres desenvolupen la seva activitat de recerca i transferència de forma diversificada en col·laboracions tant nacionals com internacionals, però amb un fort component de participació en projectes amb el teixit empresarial català. El sector amb més activitat és el de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, ja que s’hi emmarquen sis dels centres, seguit pel de Tecnologies dels Aliments i Salut Animal, en el qual treballen quatre grups. També destaquen els àmbits de Medi Ambient i Biomedicina, que engloben tres i dos centres, respectivament. 

Font: web PRUAB