Malgrat el context de crisi actual, el 2012 el 75% dels centres mantenen els nivells d’excel·lència marcats per ACC1Ó, ingressant 2 milions d’euros per projectes d’R+D+i amb empreses. Durant aquest any, també han generat 7 patents europees, han signat 5 acords de transferència i han creat 2 spin-offs.
El Parc de Recerca UAB acull setze centres de recerca que pertanyen a TECNIO, la xarxa creada per l’agència ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya que aglutina els principals agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya. La seva missió és consolidar i potenciar el model de transferència tecnològica per generar un mercat tecnològic català que aporti competitivitat a l’empresa.

Aquests centres desenvolupen la seva activitat de recerca i transferència de forma diversificada en col·laboracions tant nacionals com internacionals, però amb un fort component de participació en projectes amb el teixit empresarial català. El sector amb més activitat és el de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, ja que s’hi emmarquen sis dels centres, seguit pel de Tecnologies dels Aliments i Salut Animal, en el qual treballen quatre grups. També destaquen els àmbits de Medi Ambient i Biomedicina, que engloben tres i dos centres, respectivament.

Durant el 2012 els centres TECNIO han ingressat 9,7 milions d’euros, un 30% menys que l’any anterior. D’aquests ingressos, 2 milions corresponen a la facturació en projectes d’R+D+i amb empreses. Els fons europeus, sobretot el del 7è Programa Marc de la Unió Europea, s’han convertit en un recurs important per als centres TECNIO, que han obtingut 1,7 milions d’euros d’aquestes convocatòries.

En total  també han generat 7 patents europees, han signat 5 acords de transferència i han creat 2 noves spin-offs. Pel que fa al personal, el 2012 aquests centres han donat feina a 337 persones, de les quals un 39% són doctors. A més, han augmentat el nombre de clients fins a arribar a 201 entitats.

Tot i la reducció d’algunes dades respecte l’any anterior -degut principalment al context de crisi- la majoria dels grups TECNIO mantenen els nivells d’excel·lència marcats per ACC1Ó gràcies a la fidelització dels seus clients i en l’aposta d’expansió internacional que des d’anys duen a terme aquests Centres d’Innovació Tecnològica a través dels projectes R+D+i amb empreses.

Font: http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1243578619954&pagename=i-PR%2FPage%2FTemplatePageInteriorPR&noticiaid=1345653755934