Un 65% dels espanyols es canviària ciutat de residència per aconseguir feina. Entre els aturats, la xifra seria del 68%. La Mobilitat laboral s’ha convertit per a molts en una oportunitat professional. Així ho assegura el 65% dels treballadors espanyols, que estarien disposats a canviar de residència per aconseguir una ocupació, segons indica el IV Estudi de Mobilitat Laboral de Randstad, empresa líder en solucions de recursos humans. Aquesta dada suposa un increment del 3% respecte les dades de l’ any passat.

Un 65% dels espanyols es canviària ciutat de residència per aconseguir feina. Entre els aturats, la xifra seria del 68%. La Mobilitat laboral s’ha convertit per a molts en una oportunitat professional. Així ho assegura el 65% dels treballadors espanyols, que estarien disposats a canviar de residència per aconseguir una ocupació, segons indica el IV Estudi de Mobilitat Laboral de Randstad, empresa líder en solucions de recursos humans. Aquesta dada suposa un increment del 3% respecte les dades de l’ any passat.

La mobilitat geogràfica ofereix un valor afegit a empreses i candidats. Permet als treballadors accelerar la seva corba d’aprenentatge, comptar amb un interessant bagatge cultural i desenvolupar aptituds que en el futur poden posar en pràctica en la seva vida laboral. A les empreses els ajuda a comptar amb recursos especialitzats amb major rapidesa en resposta a la demanda. L’alta especialització que es requereix per a alguns projectes i la manca de determinats perfils afavoreix aquesta mobilitat, al mateix temps que obre més oportunitats als especialistes.

Per la seva banda, l’informe elaborat per Randstad traça una radiografia de la mobilitat laboral a Espanya i assegura que els homes són més proclius a canviar de ciutat per aconseguir una ocupació (69%)
,que les dones (61%). En qualsevol cas i respecte a 2010, l’informe incideix en un increment en les perspectives d’aquestes últimes enfront del dels homes, ja que aquesta percepció ha registrat un augment del 5% enfront del descens d’un 1% dels homes.

Aquesta situació es produeix per diferents motius. Els homes segueixen patint en major mesura de la crisi i són conscients que les ofertes laborals s’han reduït en els últims tres anys. D’altra banda, les dones donen cada vegada més importància en la seva vida al desenvolupament professional i d’aquí la variació que ha registrat aquest any l’informe de Randstad en aquest apartat.

En quant al nivell de formació, destaca l’ampli consens que existeix en tots els grups analitzats per canviar de ciutat per aconseguir un treball. Els més disposats són els universitaris (71%) i les persones que cursen batxillerat (70,5%), mentre que les persones sense estudis contesten afirmativament a aquesta resposta només en un 57%. De fet, destaca l’increment registrat pels dos primers, ja que pugen quatre i catorze punts percentuals respectivament, mentre que el grup de persones sense estudis ha obtingut un descens d’un 10% respecte a 2010.

Els immigrants es mouen, però menys
Aquest informe de Randstad també estudia aquest comportament en funció de la nacionalitat i assegura que els immigrants (69%) mostren una major disposició que els espanyols (66%) a progressar gràcies a la mobilitat laboral. Cal destacar el descens significatiu que es registra en la percepció dels immigrants, ja que s’obté un descens de dotze punts percentuals respecte a la mostra de 2010.

Els immigrants en general es caracteritzen pel seu alt nivell de mobilitat, ja que ja es troben desplaçats del seu lloc d’origen i prevalen les condicions econòmiques a l’arrelament al lloc. No obstant, aquesta mobilitat ja s’ha produït en la majoria dels casos, la qual cosa significa que aquells treballadors estrangers que no estan disposats a moure’s per una ocupació, són els més arrelats i el seu nivell de mobilitat és pràcticament similar al dels nacionals.

Data d’elaboració: 14/03/2011
Font: Equipos y Talento

Fotografia de Pedro J.Pacheco