Des del Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, us informem que s’ha obert la convocatòria  dels ajuts del Programa Expansiona’t.

Objectiu

Aquesta convocatòria s’emmarca dins de l’Estratègia Industrial del Govern de la Generalitat, que té com a objectiu la reindustrialització de Catalunya d’acord amb les polítiques industrials definides per la Unió Europea, especialment amb el programa RIS3.

És un programa integral de creixement per a petites i mitjanes empreses que, partint de l’estratègia global de l’empresa i l’anàlisi del seu model de negoci, ajuda a identificar el projecte prioritari que permet a l’empresa fer un salt qualitatiu en termes de creixement de manera que esdevingui més competitiva, innovadora i exporti de forma regular amb l’objectiu que incrementi resultats a curt o mig termini en termes de facturació, exportació i nombre de treballadors.

El programa ofereix assessorament expert i acompanyament per a la implementació de projectes concrets en els àmbits de millora de gestió i l’estratègia empresarial, creixement internacional, i innovació en el desenvolupament de producte.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una activitat industrial, comercial o de serveis i que no siguin de creació recent.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com a empresa aquella entitat constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

Als efectes d’aquesta convocatòria, s’entén per empresa de creació recent la que s’hagi constituït, com a màxim, 4 anys abans de la data de presentació de la sol·licitud. Com a data de constitució de l’empresa es considerarà la data d’inscripció al Registre Mercantil o, si s’escau, al Registre de cooperatives de Catalunya.

Queden excloses d’aquest programa:

Les empreses amb menys de 10 treballadors

Les empreses que hagin facturat menys d’1 milió d’euros en el darrer exercici tancat.

Les empreses que hagin rebut un ajut d’ACCIÓ a través de la convocatòria del Programa de Creixement i Diversificació de Mercats 2013 o bé un ajut de la convocatòria Programa Innoempresa 2013

Ajut

La subvenció a atorgar per a les despeses de l’entitat promotora serà de fins a un 75% del cost subvencionable, amb un màxim de 5.000 euros per projecte.

La subvenció a atorgar per a les despeses del gerent serà de fins a un 40 % del cost subvencionable, amb un màxim de 10.000 euros per projecte.

La subvenció a atorgar per a la resta de despeses serà de fins a un 40% del cost subvencionable.

L’import total de l’ajut serà d’un màxim de 30.000 euros per projecte.

L’import de l’ajut no podrà superar el 45% de la despesa subvencionable acceptada.

Termini

fins el 15 de maig de 2014

Adjuntem la resolució EMO/797/2014 de 2 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts.