La UAB ofereix més d’un centenar de places a la desena convocatòria per a la selecció de personal investigador en formació de departaments de la UAB (PIF). Els seleccionats s’incorporaran a programes de doctorat o màsters oficials de la UAB per a dur a terme la tesi doctoral. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 23 de juliol i finalitza el 4 de setembre de 2012.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de personal investigador predoctoral en formació, en el marc d’aplicació de les línies generals de la carrera acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els ajuts que s’adjudiquen estan subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació. Les persones beneficiàries d’aquests ajuts s’incorporaran a màsters oficials o programes de doctorat de la UAB per dur a terme la tesi doctoral, que han de defensar durant el temps de gaudi de l’ajut o en els sis mesos posteriors.

Per poder participar en aquesta convocatòria, les persones candidates han d’acreditar tenir el títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, graduat universitari amb grau d’almenys 300 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) o màster universitari, o equivalent, o estar en disposició d’acreditar-ho en el moment de la signatura del contracte, i acreditar haver estat admès en un programa de doctorat.

Els ajuts es poden renovar per a períodes de 12 mesos, fins a un màxim de tres renovacions, mitjançant un informe favorable de la comissió acadèmica del programa de doctorat o, si escau, de l’Escola de Doctorat, durant el temps que duri la permanència en el programa.

Per formalitzar la sol·licitud s’ha d’omplir un únic formulari. Si està interessat en més d’un perfil ho indicarà a l’apartat previst en el formulari de sol·licitud i adjuntarà la documentació que es demana en format electrònic. A la pàgina del buscador d’Ajuts, Beques i Convocatòries de la trobareu la convocatòria, el procediment per a fer una sol·licitud i la relació dels Departaments que ofereixen plaça en aquesta convocatòria.

El 31 d’octubre de 2012 tindrà lloc la resolució de la convocatòria.

 

Font i fotografia: notícia de www.uab.es 20/07/2012