El 5 de juny de 2012, la Junta Electoral General ha proclamat rector de la UAB Ferran Sancho, catedràtic de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica, a partir dels resultats definitius de la segona volta de les eleccions que van tenir lloc el 31 de maig.

Ferran Sancho, catedràtic de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica, va obtenir el 55,53% del vot ponderat; i Pere Solà, catedràtic de Teoria i d’Història de l’Educació, el 44,47%.

La participació en aquesta segona ronda de les eleccions va tornar a ser elevada. En el sector A ha estat d’un 73,07%; en el sector B, 29,32%; en el sector C, 15,21%; i en el sector D, 62,36%.

En els sectors A i B (personal docent i investigador), va guanyar el candidat Ferran Sancho; en el sector C (estudiants) i en el sector D (personal d’administració i serveis), va guanyar Pere Solà.

Les urnes van estar obertes de 9,30 h a 18,30 h i les votacions es van desenvolupar amb plena normalitat al llarg de tota la jornada.

El rector o la rectora és elegit per la comunitat universitària mitjançant sufragi universal lliure. El vot es pondera, segons el que disposa la Llei orgànica d’universitats, de la manera següent:

– Sector A (professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat), un 51%
– Sector B (resta de personal acadèmic i personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència), un 9%
– Sector C (estudiants de grau i de postgrau), un 30%
– Sector D (personal d’administració i serveis), un 10%

Al web www.uab.cat/eleccions podeu consultar tots els resultats per centres i sectors.

Un economista format a la UAB
Ferran Sancho i Pifarré va néixer a Barcelona el 1953. Es va llicenciar en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB. Va ser estudiant graduat a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, on va obtenir un M.A. El 1983 va defensar la tesi doctoral a la UAB. El 1992 va esdevenir catedràtic en l’àrea d’Anàlisi Econòmica.

Ha impartit docència en microeconomia i en mètodes quantitatius per a l’economia. Ha publicat el text 100 Problemas resueltos de estadística básica para economía y empresa, en la col·lecció Materials de la UAB.

En recerca s’ha especialitzat en política impositiva i política fiscal mediambiental, en el desenvolupament de models computacionals i en l’anàlisi interindustrial.

Sancho ha estat vicedegà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (1983-85), coordinador de Doctorat (1994-96), vicerector d’Investigació (1998-99), vicerector de Professorat (1999-2002), director de departament (2004-10) i membre de diverses comissions. Ha desenvolupat també càrrecs per a l’ANECA i l’AQU.

Font i fotografia: parc.uab.es de 5/06/2012