La iniciativa grafè CONNECT desenvoluparà una sèrie de workshops temàtics a Europa perquè empreses i investigadors amb interessos en grafè, debatin les seves idees de projecte que puguin tenir cabuda en el context del flagship, o en altres programes relacionats. 

En els workshops es realitzaran presentacions de l’estat de l’art dels diferents components del flagship, s’aportarà la visió de la indústria i s’establiran grups de discussió en les diferents temàtiques. Grafè CONNECT representa una bona oportunitat per connectar amb les activitats desenvolupades en el flagship i poder buscar col · laboracions futures.

Font: web Horizon 2020