En l’entorn actual de recessió, internet aporta una nota positiva. La contribució econòmica d’internet al creixement econòmic dels vint països més rics del món va ser del 4,1% del PIB el 2010,  segons els resultats de l’informe The $4.2 trillion opportunity, del Boston Consulting Group (BCG), sobre l’impacte de la xarxa com a motor de creixement i creació d’ocupació. I la projecció és que l’economia d’internet creixi a un ritme del 10% anual fins al 2016 als països del G-20.

Mentre que el Regne Unit és on internet lidera la contribució al creixement del país, superant el 8% en el PIBel 2010, Corea del Sud i el Japó també destaquen per obtenir un potencial més gran de les oportunitats que ofereix la xarxa. Al conjunt de la Unió Europea, però, malgrat les seves dimensions, aquest creixement va ser de només el 3,8% en el PIB del 2010, bàsicament per la inexistència d’un mercat únic digital.

El valor de les pimes com a motor de creixement econòmic i creació d’ocupació té un altre apartat en l’estudi, que constata fins a quin punt el resultat de les pimes amb presència activa a internet i interacció amb els consumidors superen clarament els resultats de les companyies amb una presència escassa o nul·la a la xarxa.

El BCG afronta el repte de traduir i quantificar el valor de la xarxa en dades econòmiques i comparatives en diferents mercats.  Per mesurar
l’economia d’internet de cada país s’ha seguit la metodologia sobre la despesa que s’aplica per al producte interior brut, i que inclou quatre components: consum, inversió privada, despesa pública i exportació neta , explica Paul Zwillenberg, coautor de l’estudi.

Aquest plantejament, desenvolupat per BCG i aplicat a més de trenta països l’últim any i mig, ofereix la imatge més exhaustiva realitzada fins ara sobre l’impacte d’internet  en més del 80% de l’economia mundial, i amb l’atenció posada també en els consumidors, les empreses i la societat,  afegeix Paul Zwillenberg, que no ofereix dades sobre Espanya perquè no s’ha inclòs aquest país en l’estudi.

Fronteres al comerç digital
La Unió Europea és molt lluny de ser un mercat únic digital, reconeix Ryan Heath, portaveu de la vicepresidenta de la Comissió Europea, Neelie Kroes.
I atesa la situació econòmica actual, es perd una gran oportunitat, ja que és un potencial de creixement desaprofitat, afirma aquest portaveu, que afegeix que no existirà un veritable mercat únic en la Unió Europea fins que internet i altres mitjans de telecomunicació siguin part d’un mercat únic.
Actualment, el 60% dels intents de transacció per internet que implica traspassar alguna frontera de la UE fracassa a causa de dificultats tècniques o legals.
El mercat està profundament fragmentat, i el comerç per la xarxa, poc desenvolupat. Tant els consumidors com les empreses tenen dificultats per accedir a botigues en línia i oferir els seus serveis a altres països de la UE, i són moltes les web que no lliuren béns o serveis de forma
generalitzada a Europa.
La Comissió Europea està treballant per actualitzar la directiva europea sobre e-comerç, amb la intenció de posar data de caducitat a la regulació que actua com a barrera. L’objectiu és arribar a l’autèntic mercat únic el 2015. Per això farà falta molta feina i que els governs posin el tema entre les seves prioritats, reconeix aquest portaveu, però afirma que la compensacióseria doblar el volum d’e-comerç per al 2016, i la creació d’oportunitats especialment per a les petites i mitjanes empreses, i per als joves amb coneixements de tecnologies de la informació.
L’apartat de consum que inclou tant la compra de béns i serveis adquirits a través d’internet, com la inversió particular en accés a la xarxa– és el principal conductor de l’economia d’internet, i suposa el 50% de l’economia a la xarxa en la majoria d’economies.  I així està previst que continuï sent fins al 2016. Al Regne Unit, el 13,5% de totes les compres en aquest país es van realitzar a través d’internet el 2010, i la previsió és augmentar fins al 23% en el 2016, segons l’estudi de BCG.

Font i fotografia: notícia de La Vanguardia 22.04.2012