Tindrà la dimensió adequada per atendre 60 alumnes simultàniament, el que permetrà continuar el model pedagògic d’IQS segons el qual l’estudiant realitza de forma individual el que aprèn a l’aula i cada un d’ells podrà continuar destinant una mitjana de 3 hores cada dia a les pràctiques de laboratori.

Aquesta metodologia d’IQS desenvolupa les capacitats més necessàries per als alumnes: accelera la seva incorporació al món professional; estimula la creativitat, el creixement personal i la vocació per la investigació; i desenvolupa la responsabilitat i l’autoaprenentatge.

JP Selecta, empresa especialitzada en equips científics per a laboratori, ha aportat instrumentació d’última generació.

Barcelona, 15 de juliol de 2014.- IQS es troba en plena construcció del laboratori més gran d’Espanya per a la docència de la Biotecnologia, com a resultat de la reeixida implantació del Grau en Biotecnologia posat en marxa en el curs 2013-2014. 

La seva inauguració està prevista per al proper mes de setembre i tindrà com a destinataris els estudiants del segon i tercer curs del Grau en Biotecnologia. 

L’Institut Químic de Sarrià (IQS) continua apostant per la incorporació de nous estudis i la construcció d’instal·lacions per al desenvolupament de la seva activitat docent. El 2008, IQS va inaugurar el nou edifici dedicat a la Bioenginyeria i es van posar en marxa nous equips d’investigació en aquesta matèria, iniciant-se els programes docents de màster i doctorat en Bioenginyeria, un dels camps de les biociències que manté més expectatives en generació de nou coneixement i en creació d’empreses i llocs de treball. 

Per a la implementació del grau universitari, IQS està construint el nou laboratori al seu edifici principal, que tindrà la dimensió adequada per poder realitzar les seves pràctiques individuals fins a 60 alumnes simultàniament. Aquesta amplitud permetrà continuar el model pedagògic d’IQS segons el qual l’estudiant realitza de forma individual el que aprèn a l’aula i cada un d’ells podrà seguir destinant una mitjana de 3 hores cada dia a les pràctiques de laboratori. Aquesta metodologia IQS desenvolupa les capacitats més necessàries per als alumnes: accelera la seva incorporació al món professional; estimula la creativitat, el creixement personal i la vocació per la investigació; i desenvolupa la responsabilitat i l’autoaprenentatge. 

El laboratori disposarà de 60 llocs de treball individual, 120 taquilles individuals amb el seu corresponent material i 5 cabines de flux laminar vertical amb un potent sistema de renovació d’aire per assegurar les condicions de seguretat i salut de tots els estudiants. Com a equipament específic cal destacar que al laboratori, i per a ús exclusiu dels estudiants, hi haurà 2 incubadores orbitals grans, 3 estufes de cultius, 1 autoclau, 1 bany d’ultrasons, 7 banys termostàtics, 7 centrífugues Eppendorf, 1 centrífuga refrigerada de sobretaula i 1 centrífuga d’alta velocitat, 7 vòrtex, 7 banys termostàtics, 1 sonicador, 1 espectrofotòmetre d’UV-VIS, 3 cubetes d’electroforesi de proteïnes i 3 cubetes d’electroforesi de proteïnes, 2 fonts de voltatge per a electroforesi (per a 4 cubetes cadascuna), 1 balança analítica i 2 balances granatàries, 2 pH-metres, 2 bombes peristàltiques, 2 neveres, 1 nevera, 1 equip Millipore per a la producció d’aigua de qualitat milliQ, a més de 10 agitadors magnètics amb placa calefactora, 10 agitadors magnètics simples, 60 pipetes automàtiques, columnes de cromatografia, a més de l’equip usual de vidre de laboratori i tots els serveis i subministraments necessaris. 

En total, un espai de més de 300 m2, que se sumen als més de 2000 m2 de laboratoris de docència que IQS ja té per a tots els estudis universitaris. Les noves dependències facilitaran les pràctiques en els camps de Bioquímica, Biologia Molecular, Cultius cel·lulars i Bioassaigs, Bioprocessos i Biotecnologia orientada a la salut. 

“L’edifici de Bioenginyeria, totalment equipat, va suposar una inversió de 5 milions d’euros i el nou laboratori en construcció sumarà prop de 500.000 euros més”, segons declara el Dr. Pere Regull, director general d’IQS. “Els programes de bioenginyeria d’IQS estan preparant els professionals que s’integraran a les empreses, cada vegada més nombroses, que incorporen els processos biotecnològics en sectors com la indústria alimentària i agroalimentària, farmàcia, biomedicina i biotecnologia industrial en general”, destaca el Dr. Regull en relacionar aquests estudis amb les seves sortides professionals. “Moltes empreses químiques o farmacèutiques tradicionals -és a dir, que basen els seus processos al 100% en la química-, ja van incorporant processos de base biotecnològica o han reconvertir totalment per arribar a ser empreses biotecnològiques; el procés de canvi que ja està en marxa requereix la formació d’especialistes pensant en aquestes empreses “, conclou el director general d’IQS

Els estudiants del programa de màster en bioenginyeria d’IQS, entre 20 i 25 cada any, “estan trobant feina immediatament; una part d’ells es dedica a la investigació en centres públics de Catalunya o l’estranger, però una altra part, entre un 75-80%, va a treballar en indústries privades, moltes d’elles en ple procés de transformació cap a la biotecnologia”, indica Regull, que afegeix: “Els nous estudis de bioenginyeria es dirigeixen a un sector molt dinàmic en el llançament de nous processos i productes, que faciliten la creació de noves activitats empresarials, basades en nou coneixement científic”. 

En aquest context, cal destacar l’aportació en equipament realitzat per JP Selecta, empresa especialitzada equips de laboratori, cosa que permetrà gaudir de la més moderna instrumentació. JP Selecta forma part del suport fonamental de la Fundació Empreses IQS, en la qual participen més d’un centenar d’empreses nacionals, que han estat determinants en la construcció de l’Edifici de Bioenginyeria el 2008 i el nou edifici IQS, inaugurat el 12 desembre 2012.

Sobre IQS

IQS (Institut Químic de Sarrià), centre de la Companyia de Jesús, és un dels centres universitaris amb més prestigi dins del panorama acadèmic i científic nacional i internacional. Amb 109 anys d’experiència docent, IQS és una institució de referència compromesa a donar resposta als nous reptes que el context social, econòmic i industrial planteja.

IQS, membre fundador de la Universitat Ramon Llull, ha anat evolucionant des dels seus orígens focalitzats en la química a la seva configuració actual: dues escoles universitàries IQS School of Engineering i IQS School of Management, una societat IQS PEINUSA a través de la qual realitza investigació, innovació i transferència de tecnologia per a les indústries i empreses, i una divisió IQS Executive Education que ofereix formació especialitzada als professionals i a les empreses. Tot això amb el suport d’un important grup d’empreses a través de la Fundació Empreses IQS.

La formació integral de persones amb actituds, coneixements i habilitats que els capacitin i impulsin cap al seu desenvolupament personal i professional forma part de la missió d’IQS. Per això, proporciona als seus estudiants experiències que permeten desenvolupar les seves habilitats en la comunicació oral i escrita, el treball en equip, el pensament crític, la resolució de problemes i l’ús d’eines d’enginyeria, científiques i de l’àrea empresarial. Per la seva tradició científica IQS ofereix estudis de Grau, Dobles Graus, Màster i Doctorat en l’àrea de la Química i Enginyeria Química, Enginyeria Industrial, Biotecnologia i Bioenginyeria a través d’IQS School of Engineering, i en l’àrea d’Administració i Direcció d’Empreses a través d’IQS School of Management. I a partir del proper curs 2014-2015 oferirà els estudis de Grau en Farmàcia conjuntament amb Blanquerna.