ORDRE EMO/194/2013, de 2 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament del circulant i la inversió en projectes d’innovació, internacionalització i industrialització.

En la conjuntura econòmica actual i futura prevista de restricció del crèdit per part del sistema financer, el Govern té la voluntat de facilitar el finançament de les necessitats de circulant de les empreses catalanes, sobretot aquelles de menor dimensió. Addicionalment, no descuidar ara les activitats de recerca, desenvolupament i innovació molt possiblement implicarà assolir una millor posició competitiva en el futur per part de les empreses catalanes. A aquest fet també s’hi ha d’afegir la necessitat que les empreses catalanes continuïn obrint, ampliant i enfortint-se en nous mercats. Per tant, aquest seguit d’actuacions en innovació, inversió i internacionalització així com el seu finançament i la creació i el manteniment de l’ocupació, esdevenen un objectiu cabdal de les actuacions de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta finalitat, el Departament d’Empresa i Ocupació amb la col·laboració de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, (en endavant ACCIÓ), ha implementat aquesta línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament del circulant i la inversió en projectes d’innovació, internacionalització i industrialització.

Amb aquests efectes, l’addenda de data 2 d’agost de 2013 al conveni de col·laboració, de 17 de juny de 2011, entre el Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut Català de Finances pel qual es constitueix un fons de garantia associat a la línia de finançament per a la internacionalització i la innovació ( línia i+ i) té per objecte que el fons de garantia pugui donar cobertura a una línia de préstecs per un import de 100.000.000 d’euros aportats i formalitzats directament per l’ Institut Català de Finances, on el Departament d’Empresa i Ocupació assumirà el 70% del risc viu dels préstecs.

D’acord amb l’article 33 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 (DOGC núm. 6075, de 27.02.2012), el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació per a la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 i el Decret 164/2013, de 14 de maig que modifica el Decret 170/2012, de 27 de desembre.

+ info

Font: www20.gencat.cat 

Imatge: CC by @Doug88888 NC SA 2.0.