La indústria catalana millora la competitivitat en 3,5 punts percentuals respecte als països industrialitzats al quart trimestre del 2010. L’índex de competitivitat en preus de la indústria catalana en relació amb els països industrialitzats registra una millora de 3,5 punts al quart trimestre del 2010 respecte al mateix període de l’any anterior. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i el Departament d’Economia i Coneixement, aquesta evolució favorable és conseqüència, fonamentalment, de la tendència a la depreciació de l’euro (3,2 punts) respecte al conjunt dels països industrialitzats del món.

Per àrees geogràfiques, la millora de la competitivitat dels productes industrials catalans va ser encara més gran respecte del conjunt dels nous països industrialitzats asiàtics, amb els quals la competitivitat va millorar 5,7 punts percentuals en un any. Aquesta millora de la competitivitat és el resultat de dos efectes contraris. D’una banda, l’euro es va depreciar molt significativament respecte a les monedes del conjunt d’aquests països (un 14,1%), un fet que va millorar la posició competitiva de les mercaderies venudes des de Catalunya. De l’altra banda, els preus interiors d’aquells països van evolucionar 7,3 punts percentuals més favorablement que els de Catalunya, i això va empitjorar la competitivitat de les exportacions. En conjunt, els productes de Catalunya es van encarir més que els homònims asiàtics, però en aquells països comprar un euro es va fer relativament més barat, de forma que el resultat net va afavorir les exportacions catalanes.

En el cas de l’Eurozona, els preus relatius de les exportacions catalanes, i així l’índex de competitivitat, van millorar un 1% al quart trimestre del 2010. En aquest àmbit la taxa de canvi no té cap incidència, ja que comparteixen la mateixa moneda.

En l’àmbit de la Unió Europea (27) es produeix un efecte similar fruit del pes dels països de l’eurozona dins de la UE-27. Al quart trimestre del 2010 els guanys de competitivitat observats per les exportacions de Catalunya (2,4 punts percentuals en un any) van venir tant de la depreciació de l’euro (1 punt percentual) com de l’evolució relativa favorable del component de preus (1,3 punts percentuals).

Data d’elaboració: 03/05/2011
Font: notícia Gencat, 29/04/2011
Fotografia de Machbel: CC, 2.0 (by-nc-sa)