L’Ajuntament dedicarà a aquest nou programa un import de 45.000 euros a càrrec del pressupost de 2014. La Junta de Govern Local celebrada dimecres va aprovar les bases reguladores de subvencions a empreses del comerç, dels serveis i de la restauració per a la contractació de persones en situació d’atur a la ciutat.

La finalitat d’aquestes subvencions és, d’una banda, el foment de l’ocupació, i de l’altra, el suport a la millora competitiva del comerç, els serveis i la restauració de Cerdanyola del Vallès.

El regidor de Promoció Econòmica, Francisco Ortiz, destaca la importància d’aquesta convocatòria perquè “l’Ajuntament dedica recursos propis per atendre les necessitats de personal del comerç, hostaleria i empreses de serveis, facilitant-los l’estabilitat i, si és possible, l’increment de les seves activitats. Simultàniament s’ajuda perquè persones sense feina puguin accedir a aquests nous llocs de treball”. Ortiz considera que Cerdanyola i la seva ciutadania en surten “doblement beneficiades de l’esforç municipal”.

Francisco Ortiz anima les potencials empreses locals beneficiàries d’aquest programa perquè en facin ús i l’experiència sigui un èxit. “Un dels camins per a la recuperació econòmica passa perquè tots els actors implicats treballem colze a colze. El govern local ho té molt clar. I em costa que els agents econòmics també”.

Col·lectius de treballadors/es que poden participar-hi

Les persones que es contractin hauran de reunir els requisits següents:

– Persones sense feina que estiguin empadronades a Cerdanyola del Vallès amb una antiguitat mínima de sis mesos de residència a la data d’inici del contracte laboral

– Que estiguin registrades a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG) com a demandants d’ocupació en situació d’atur com a mínim 15 dies abans de l’inici del contracte.

– Que estiguin inscrites al Servei Municipal d’Ocupació i Empresa  – Agència de Col·locació

Queden excloses el cònjuge, ascendents, descendents i la resta de parents per consanguinitat afinitat o adopció fins a segon grau inclusiu del contractant, les que siguin membres dels òrgans d’administració de les empreses que tinguin la forma jurídica de societat o les que tinguin una participació de capital de l’empresa.

Gestió de les ofertes i contractes de treball

Les ofertes de treball es gestionaran mitjançant el Servei Municipal d’Ocupació que farà el procés de preselecció de les persones candidates, i que podrà fer la selecció dels treballadors/es d’acord amb la demanda de l’empresa de comerç, serveis o restauració.

Durada dels contractes de treball i quantia de la subvenció

La durada dels contractes de treball ha de ser com a mínim de tres mesos. El contracte ha de ser d’una durada igual o superior al cinquanta per cent de la jornada completa i de conformitat amb el conveni col·lectiu laboral del sector. 

Les contractacions objecte de subvencions s’han de realitzar d’acord a les categories professionals i els salaris bruts recollits en el conveni col·lectiu laboral del sector.

L’Ajuntament de Cerdanyola subvencionarà cada contracte laboral amb un import corresponent al vint-i-cinc per cent del cost del treballador que inclourà el sou mensual brut, la prorrata de la paga extraordinària i les quotes corresponents a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa. Aquesta subvenció serà per una quantitat màxima de 300 € per mes i contracte, i com a màxim de sis mesos.

En el supòsit de no exhaurir-se per causes justificades la durada del contracte s’abonarà la subvenció corresponent a la part proporcional del període treballat.

En tot cas, l’import del salari que haurà de pagar l’empresa al treballador serà el que determini el conveni col·lectiu laboral del sector.

Només podran ser subvencionats els contractes iniciats a partir del dia següent de la publicació de l’anunci de la corresponent convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, essent la data límit d’inici del contracte l’1 d’octubre de 2014

Presentació de sol·licituds per a participar en el programa

El termini per a la presentació de les sol·licituds davant el Registre General de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès serà a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.