El 62 per cent dels treballadors en situació d’atur estarien disposats a marxar a l’estranger per una feina, segons el darrer Estudi de mobilitat laboral Internacional elaborat per l’empresa. Randstad. En canvi, tan sols un 38 per cent dels actius creuarien la frontera per millorar la seva situació laboral. Així dons, el percentatge global d’espanyols disposats a marxar a l’estranger per una feina se situa en el 42 per cent, una xifra inferior a la dels que estarien disposats a traslladar-se a una altra comunitat autònoma, que se situa en el 65 per cent.

D’altra banda, els estrangers residents a l’estat espanyol es mostren més proclius a tornar a emigrar, assolint-se el 55 per cent.

Per gènere, l’estudi posa de manifest que els homes (58%) estan, en termes generals, més disposats a marxar a un altre país que les dones (42%). També s’observen diferències remarcables per franges d’edat. Així, són els joves d’entre 25 i 34 anys els que manifesten més disponibilitat a anar a l’estranger a treballar (47%), seguits dels d’entre 18 i 24 anys (43%). Cal assenyalar, en aquest sentit, que l’increment del domini de llengües estrangeres en les noves generacions és un factor a tenir en compte per explicar aquesta predisposició a marxar. Per últim, l’estudi també revela que el nivell d’estudis és una variable a considerar i que és entre les persones amb estudis universitaris (46%) on trobem major disponibilitat a anar a l’estranger en busca d’una oportunitat laboral.

Data d’elaboració:04/05/2011
Font i fotografia: notícia Portal Excellence, 03/05/2011