ATISAE ha ampliat la seva habilitació per part de la Generalitat de Catalunya, com a Entitat de Prevenció de la Contaminació Acústica (EPCA-004-11) incorporant el camp d’actuació de Nivells de Vibració (NV) als àmbits ja acreditats de Nivells Sonors (NS) i Aïllament Acústic (QE).

El passat dia 5 de febrer de 2014 es va aprovar la Resolució d’Habilitació d’ATISAE, empresa del Parc Tecnològic del Vallès (PTV), per a la realització d’assaigs d’immissió de vibracions que es perceben a l’espai interior de les edificacions destinades a habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius o culturals. Aquestes vibracions poden ser generades per activitats, indústries, obres o infraestructures de transport viari o ferroviari.

Font: web PTV