L’Acció Estratègica i d’Economia i Societat Digital (AEESD) contempla entre els seus objectius desenvolupar l’economia digital,
reduir costos de gestió en l’administració i millorar el servei al ciutadà, enfortir el sector TIC espanyol com a font de generació de riquesa i ocupació i impulsar l’R+D+i en les indústries del futur. També, inclou objectius específics de gran importància per a Espanya com és incorporar les TIC a pimes, la seguretat, o potenciar la indústria de continguts i serveis digitals i en general, adoptar tots els objectius de l’Agenda Digital per a Europa de 2015 i donar suport a els de 2020.

Els àmbits temàtics, fonamentalment TIC, són: Indústries del futur, Ciberseguretat i confiança digital, Aplicacions i solucions TIC per a la millora de la competitivitat de la PiME, Evolució de l’administració electrònica, Aplicacions de gestió mediambiental, i Aplicacions i solucions relacionades amb continguts digitals.

Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser empreses, organismes de recerca i/o agrupacions o associacions empresarials, exceptuant entitats del sector públic o determinats tipus d’entitats privades que només podran anar subcontractats.

El finançament dels projectes consistirà en una combinació de subvenció i préstec. El percentatge de subvenció variarà entre el 9 i el 20% depenent del tamany de l’empresa i de la qualitat del projecte.

Característiques dels préstecs:
· Termini màxim d’amortització de cinc anys, inclosos dos de carència.
· El seu import podrà complementar la subvenció fins al 100 per cent del cost finançable del projecte.
· El tipus d’interès aplicable serà del 0,528%.

Els conceptes susceptibles d’ajuda són: personal, instrumental i materials (amortització), subcontractació (màxim 50% per beneficiari), costos indirectes (20% personal), formació, protecció intel·lectual i fungibles. No està inclòs l’informe d’auditor.

Projectes de màxim 3 anys de durada, fins 2015.

La presentació de les sol·licituds es farà en 2 fases. Data límit presentació sol·licituds 1a fase: 6 de juny.

Més informació

Font: http://www.uab.es/servlet/Satellite/parc-de_recerca-1191999248210.html