Els ajuts que es concedeixen en el marc d’aquesta convocatòria tenen la consideració d’ajuts en espècie, consistents en la recepció d’un assessorament especialitzat i personalitzat que permeti l’impuls de la transformació digital de pimes industrials a la Indústria 4.0. 

 

L’objectiu de l’assessorament especialitzat i personalitzat a les pimes beneficiàries és oferir un diagnòstic i anàlisi exhaustiu de la situació digital de partida de l’empresa i l’elaboració d’un Pla de Transformació que inclourà la definició, quantificació i priorització d’oportunitats de digitalització personalitzades. L’assessorament es prestarà a través de reunions individualitzades amb les empreses beneficiàries a la seu d’aquestes, treball remot de l’entitat col·laboradora i la realització de tallers temàtics i demostratius amb presentació de les tecnologies que ajuden a l’empresa beneficiària a definir el procés d’implantació de les accions recollides al Pla de Transformació Digital.

 

La duració del programa serà de 4 mesos per a cada empresa beneficiària, amb un mínim de 50 hores d’assessorament. L’empresa beneficiària rebrà dins de l’assessorament especialitzat els següents serveis:

 

  • Diagnòstic de la situació de partida de la Pime en terme de maduresa digital
  • Elaboració d’un Pla de Transformació Digital
  • Taller grupal i tancament de la prestació del servei.

 

Aquesta convocatòria té les seves bases reguladores a l’Ordre ICT/819/2022, de 12 de d’agost.

 

Entitats beneficiàries

 

Podran tenir la condició de beneficiàries, les empreses que tinguin la condició de Pime, que tinguin personalitat jurídica pròpia i estiguin legalment constituïdes. La seva activitat s’ha de referir a la indústria manufacturera (Secció C-Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009).

 

Quantia

 

La despesa total per aquesta convocatòria és de 24.420.000 €.

La quantia individualitzada per empresa dels ajuts en espècie és de 7.400 €.

 

Termini

 

El termini de presentació de sol·licituds és des del 13 de juliol de 2023 fins a esgotar el pressupost disponible.

 

Els ajuts es concediran en la modalitat de concurrència no competitiva, és a dir, per ordre de presentació de sol·licituds, una vegada s’hagin realitzat les comprovacions de compliment dels requisits exigits i fins que s’esgoti el crèdit pressupostari.

 

Sol·licituds

 

Les sol·licituds es dirigiran a la Fundació EOI.  Per més información podeu accedir al següent enllaç:

Sede Electrónica (eoi.es) o revisar el document de FAQS.