L’empresa Strem Chemical podrà comercialitzar uns nous compostos emprats en les reaccions químiques que funcionen en un medi aquós i que poden poden ser utilitzats en més d’una reacció.

L’acord de llicència entre la UAB i l’empresa Strem Chemical sorgeix gràcies a la invenció d’uns lligands emprats per a reaccions de catàlisi. Es tracta de fosfines sulfonades pi-acídiques que tenen com a principal avantatge una gran solubilitat en aigua i una considerable resistència a l’oxidació. Aquests compostos poden ser emprats com a catalitzadors en reaccions d’hidroformulació bifàsica, alquilació arílica o per estabilitzar nanopartícules.

La principal aplicació d’aquests lligands és la seva utilització en processos sintètics catalitzats per complexos de metalls de transició, mitjançant l’estratègia bifàsica. En aquest tipus de catàlisi, el metall estabilitzat pel lligand hidrosoluble es manté dissolt en una fase aquosa, mentre els reactius i el producte de la reacció formen o es dissolen en una segona fase orgànica immiscible amb l’anterior. D’aquesta forma és possible separar de forma senzilla les dues fases al final de la reacció, evitant la contaminació dels productes pel metall emprat com a catalitzador i, a la vegada, reciclar el catalitzador. Fins ara els processos industrials que usaven fosfines hidrosolubles, com per exemple la hidroformulació de propè o butè, patien d’una desactivació del catalitzador a causa de l’oxidació dels lligands emprats. Aquest és el problema que els nous lligands preparats a la UAB pretenen minimitzar.

Els catalitzadors que contenen aquests lligands fosfina poden ser emprats en diverses reaccions catalítiques bifàsiques d’interès industrial, tals com hidrogenació, carbonilació i acoblaments d’enllaços carboni-carboni de diferents tipus de substrats. A banda d’aquesta aplicació principal, els lligands poden trobar també utilitat, per exemple, en l’estabilització de nanopartícules en medi aquós.

L’empresa Strem Chemicals, localitzada a Massachusetts, manufactura i distribueix productes químics a nivell global i una de les seves especialitats, dins del seu ampli catàleg de productes, és la de lligands per catàlisi. Per aquest motiu és l’empresa més adient per la comercialització i difusió d’aquestes fosfines hidrosolubles.

La invenció d’aquests compostos ha estat possible gràcies al treball realitzat per Joan Carles Bayón i Daniel Peral, professor i investigador respectivament del Departament de Química de la UAB.

Data d’elaboració: 26/10/2011
Font i fotografia: Noticia UAB innova,24/10/2011