De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l’Ajuntament de Cerdanyola del posa a disposició dels usuaris i usuàries de la seva política de protecció de dades.

1.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides a aquesta pàgina web és:

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

CIF: P0826600I

Adreça: Plaça Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Tel. 93 580 88 88

E-mail: oac@cerdanyola.cat

3.- Finalitat i temps de conservació dels tractaments de dades.

Les dades que ens facilita pels diferents mitjans com formularis de contacte, contractes, enquestes o procediments, en el moment de la recollida de dades, és conforme amb la normativa de protecció de dades i es realitza amb l’única finalitat de prestar-li el servei que ens sol·licita.

A cadascun d’aquests mitjans s’informa detalladament de la finalitat del tractament i que el tractament es portarà a terme única i exclusivament si s’ha autoritzat.


A continuació detallem la informació relativa als diferents tractaments que es porten a terme des de l’Ajuntament:

Tractament  Per a què farem servir les seves dadesQuant de temps conservarem les seves dades
Prestació de serveis i tràmits municipalsTractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les seves dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment de les nostres competències.Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades. Les dades es conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i Taules  d’Avaluació Documental de la Generalitat de Catalunya per a cada tràmit.
Butlletí informatiuLi remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les seves dades no seran comunicades a tercers.Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en aquell moment es suprimiran.   Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
ActivitatsTractarem les seves dades per a la gestió de les activitats, cursos i tallers. Les seves dades no seran comunicades a tercers. Un cop finalitzi l’activitat no es farà ús de les seves dades. Les dades es  conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i les Taules  d’Avaluació Documental de la Generalitat de Catalunya
Bústia de contacte, queixes o suggerimentsTractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran comunicades a tercers.Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades.   Després d’això es suprimiran transcorreguts els terminis de conservació legal i   excepte que es puguin derivar responsabilitats administratives, civils, laborals i/o penals.
VideovigilànciaTractarem les seves dades amb la finalitat de controlar els accessos dels edificis municipals i de garantir la seguretat de les persones.Les seves dades personals es conservaran durant un termini màxim de 30 dies d’acord amb la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Per a més detall dels tractaments pot consultar el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici de les competències pròpies de l’Ajuntament, portar a terme la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat i el consentiment de l’interessat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi al Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

5.- Comunicació de dades a tercers

Per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis (APPs, hostatges web, derivacions de serveis) i aquestes tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”.

Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures d’índole tècnica, jurídica i organitzativa i millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

Fora d’aquesta situació, no es realitza cap comunicació de les seves dades personals a tercers, excepte que siguin requerides per les autoritats públiques competents i/o altres entitats, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

6.- Transferència internacional de dades

No es transferiran les seves dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni a països o una organització internacional que no prevegi un nivell adequat de compliment de la legislació en matèria de protecció de dades d’acord amb el que estableix l’article 44 a 46 del RGPD:

  • Les transferències es realitzin en països dels quals la Comissió Europea hagi declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable a l’europeu.
  • En absència d’aquesta declaració d’adequació, s’han signa clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea.

7.-Mesures de seguretat

Tant l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional i de confidencialitat, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat, confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals i evitar la seva alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.

8.-Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades, exercint els següents drets:

  • Accés a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim  i quin ús en fem.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les seves dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Per a exercir els seus drets, pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari, a l’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS Plaça Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), o bé mitjançant instància a la Seu Electrònica.

5.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha designat un delegat de protecció de dades (DPD), d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (UE) (2016/679).

El DPD és la persona encarregada de garantir el compliment de la normativa de protecció de dades en l’organització municipal, aquesta nova figura forma part de la plantilla de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades

E-mail : dpd@cerdanyola.cat

Direcció postal: Plaça Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

6.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.