3.200 joves en atur podran accedir a pràctiques no laborals a les empreses a través del SOC.

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha preparat el dispositiu d’informació a la xarxa de 70 Oficines de Treball perquè les empreses puguin oferir pràctiques no laborals als joves en atur, a l’empara del Reial decret de l’Estat del passat 31 d’octubre que regula les pràctiques no laborals a les empreses.

Aproximadament unes 32.000 persones joves en atur reuneixen en l’actualitat les condicions per fer les pràctiques laborals, i un centenar d’empreses han manifestat el seu interès per poder incorporar joves en atur per les pràctiques no laborals.

Les pràctiques no laborals estan destinades a les persones joves d’entre 18 i 25 anys en situació d’atur, inscrites com a demandants d’ocupació al SOC, que estiguin en possessió d’una titulació universitària, de formació professional (grau mig o superior), del mateix nivell que la titulació de formació professional que sigui corresponent als ensenyaments de formació professional, artístics o esportius, o d’un certificat de professionalitat. A més, per optar a fer les pràctiques no laborals, les persones joves candidates han de tenir menys de 3 mesos d’experiència laboral associada a les qualificacions anteriors.

Les pràctiques no laborals en empreses, que no suposen en cap cas l’existència de relació laboral entre l’empresa i la persona que realitza les pràctiques, tenen l’objectiu de dotar a la persona jove amb qualificació d’una experiència laboral per tal d’assolir la seva inserció laboral.

L’empresa està obligada a donar d’alta a la Seguretat Social a les persones que les facin i a pagar un mínim del 80% del IPREM mensual (Indicador públic de rendes d’efectes múltiples), en concepte de beca de suport, el que aquest any equival a 426 euros al mes

La durada de les pràctiques no laborals oscil·la entre els 3 i els 9 mesos en una jornada que no superi les 8 hores diàries ni les 40 hores setmanals.

 

Font i fotografia: notícia de www10.gencat.cat  18/05/2012