L’Institut Català de Finances (ICF), entitat financera pública propietat de la Generalitat de Catalunya, gestiona els préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa. Aquesta actuació s’emmarca dins del Programa Operatiu Catalunya (2014-2020) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

L’objecte de l’anunci és fer públiques les característiques i requisits de la línia de préstecs en condicions preferents a petites i mitjanes empreses. 

La línia estarà dotada amb 373.899.666,00 euros. De l’import total de la línia, 76.1000.000,00 euros seran assignats de forma exclusiva al finançament temporal de capital circulant de les pimes, com a mesura temporal per donar una resposta eficaç a la crisi de la COVID-19 (sublínia COVID-19). De l’import total de la línia, fins a 18.000.000,00 euros podran ser utilitzats pel finançament de necessitats de finançament a curt i llarg termini per a pal·liar els efectes derivats de la crisi de subministrament i matèries primeres (en endavant, sublínia subministraments). L’horitzó temporal de la sublínia COVID-19 serà fins el 31 de desembre de 2021 (inclòs) o fins l’esgotament de l’import assignat a la sublínia. Les operacions de finançament de la resta de la línia tindran un horitzó temporal fins el 31 de maig de 2023 o fins l’esgotament dels fons disponibles.

Condicions dels préstecs: 

Una empresa destinatària podrà obtenir més d’un préstec, amb els màxims següents: 

 • Curt termini: 2.000.000€ 
 • Llarg termini: 2.500.000€  
 • Sublínia COVID-19: 2.000.000€ 
 • Sublínia subministrament curt termini: 2.000.000€ 
 • Sublínia subministrament llarg termini: 2.500.000€ 
 • Total màxim per empresa: 11.000.000€ 

Aquests límits màxims de risc viu d’operacions es computaran sobre operacions formalitzades durant els darrers 3 anys.

L’import mínim d’un préstec serà:

 • Curt termini: 100.000€
 • Llarg termini: 150.000€ 
 • Sublínia COVID-19: 250.000€ 
 • Sublínia subministrament curt termini: 150.000€ 
 • Sublínia subministrament llarg termini: 150.000€ 

Poden sol·licitar aquests préstecs les micro, petites i mitjanes empreses: 

 • que tinguin un mínim de 5 treballadors o que el volum de facturació anual i el seu balanç siguin iguals o superiors a 1 milió d’euros, 
 • i que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros o un balanç inferior a 43 milions d’euros.

Pressupost: 373.899.666,00 € (ampliable)   |   Data límit: 31/05/2023 o fins l’esgotament dels fons disponibles i 31/12/2021 (inclòs) o fins l’esgotament de l’import assignat a la sublínia COVID-19

Font:

https://exteriors.gencat.cat