L’objecte d’aquest programa d’ajuts és incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d’energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE.

Les subvencions atorgades faciliten recursos econòmics al sector industrial per a la implementació de projectes que fomentin la descarbonització, l’estalvi d’energia, l’eficiència energètica, l’aprofitament d’energies tèrmiques de l’entorn i l’increment de productivitat amb el mateix consum energètic. Amb la fita que Catalunya assoleixi l’any 2050 una economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos materials, el consum energètic i la neutralitat carbònica.

Empreses beneficiàries

Pimes i grans empreses del sector industrial, i empreses tractadores de residus. També ho són les empreses de serveis energètics (ESE) que actuen en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses indicades.

Tipologies d’ajut i imports subvencionables

Aquesta subvenció consta de dos tipologies d’ajuts:

– una per a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials (tipologia 1),

– i la segona per a la implantació de sistemes de gestió energètica (tipologia 2).

L’import de l’ajut va vinculat a la menor entre el 30% de la inversió elegible, i 30% per a grans empreses/40% per a mitjana empresa/50% per a petita empresa sobre el cost elegible.

Inversió elegible mínima per sol·licitud (IVA exclòs):

  1. Tipologia 1 – millora de processos industrials: 75.000€
  2. Tipologia 2 – sistemes de gestió energètica: 30.000€

Es poden presentar conjuntament diverses actuacions per a poder arribar a la inversió elegible mínima de cada una de les tipologies, sempre i quan totes elles s’efectuïn en un mateix establiment industrial (una sola ubicació) i que cada una de les actuacions es presentin per separat.

Import màxim d’ajut per projectes, en una mateixa ubicació industrial: 8.000.000€

Són ajuts a fons perdut.

Documentació a presentar:

Memòria descriptiva dels projectes que constin de diferents actuacions seguint el model per presentar aquesta informació disponible a la pàgina web de l’ICAEN (A més dels documents requerits com: d’identificació fiscal, escriptures de constitució, acreditació i facultats del representant, declaració responsable més els específics segons la casuística de l’empresa sol·licitant)

Termini

El termini d’aquesta segona convocatòria d’ajuts (oberta juny de 2021) s’amplia fins al dia 30 de juny del 2024, o fins que s’esgoti el pressupost disponible.

El termini per a la resolució de la sol·licitud serà fins als 6 mesos des de la data de sol·licitud. Si no es rep resposta la sol·licitud es considera desestimada.

Links informatius

Per a més informació consulta les bases de la convocatòria RESOLUCIÓ EMC/1745/2021, de 25 de maig.

Document d’ajuda per la tramitació de sol·licituds. Instruccions per presentació.

IMPORTANT: Dues empreses del municipi ja han aprofitat aquesta oportunitat!

Si us interessa l’ajut i voleu fer la sol·licitud només és possible per via telemàtica a través de Canal Empresa i signatura digital.

Aquesta subvenció prové del Fons Nacional d’Eficiència Energètica gestionat per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia) i provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional; a Catalunya s’encarrega de la gestió l’ICAEN.

Si necessites resoldre dubtes sobre la convocatòria, contacta amb nosaltres:

Servei de Promoció Econòmica. Unitat d’empresa. Masia Can Serraperara.

Tel: 935 947 050

E-mail: gomezaj@cerdanyola.cat