Els ajuts finançaran la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en els quals l’estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia. Així mateix, es donarà prioritat a la incorporació de persones amb grau de doctor a l’empresa per tal de reforçar les seves capacitats d’absorció i generació de coneixement.

Els ajuts podran destinar-se a projectes empresarials de qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial. No obstant això, queden exclosos els projectes empresarials que basin el seu model de negoci en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia. Tampoc hi podran accedir aquelles iniciatives que no reflecteixin clarament en el pla d’empresa la continuïtat en el desenvolupament de tecnologia.

Beneficiaris:

Podran adquirir la condició de beneficiaris les petites empreses, que compleixin els requisits per a considerar-se empresa innovadora.

Termini: 20/04/2023 fins les 12h

Més informació: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20230223_programa-neotec