L ‘ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DEL PTV i EMERFOC organitzen amb la

collaboració del PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS un curs de formació elemental

de lluita contra incendis. EMERFOC amb una experiència de més de 12 anys,

imparteix de forma dinàmica i participativa, la formació necessari pels equips

d’intervenció en l’àmbit d’implantació dels plans d’autoprotecció.

L’objectiu del curs és donar a conèixer els elements que produeixen foc i com

prevenir-ho, assolir uns criteris d’actuació i d’autoprotecció davant un incendi, i

proporcionar a l’alumne els coneixements necessaris sobre els equips d’extinció i

formar-lo en la seva utilització i aplicació de les tècniques d’extinció.

El curs està adreçat a tots aquells treballadors/es que estiguin obligats per al

compliment de la llei de prevenció de riscos laborals 31/1995, i/o que formin part

dels equips d’emergència o a persones que estiguin interessades en aquesta

formació.

PROGRAMA

1. Introducció al pla d’emergència. Activació i operativa.

2. Introducció a la naturalesa del foc. Conceptes fonamentals.

3. Els agents extintors i seu camp d’aplicació.

4. Mitjans de lluita contra incendis (Extintors i boques d’incendis)

5. Pràctiques amb foc real.

Documentació:

. Dossier en format paper i certificat d’assistència.

Font: L ‘ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DEL PTV