Dir ‘no’ a tres oportunitats de treball dels Serveis d’Ocupació implica la pèrdua de la cobertura d’atur. A més, la legislació contempla sancions pels quals no acudeixin als programes d’ocupació o formació i cometin frau.
Tres són les ofertes d’ocupació que un aturat ha de rebutjar per perdre definitivament la seva prestació per desocupació. Fa uns mesos la patronal CEOE va plantejar la retirada d’aquest subsidi als aturats que no acceptessin la primera oportunitat per treballar. Aquesta proposta va provocar un al·luvió de crítiques sobre si el nombre era adequat o no, donada la pèssima situació en la qual es troba el mercat de treball.

Més enllà de les reaccions, la llei contempla sancions per a aquells que rebutgin ofertes de treball adequades, es neguin a participar en programes d’ocupació o actuïn de forma fraudulenta per obtenir una prestació superior. Conegui en quins casos un aturat pot quedar-se sense cobertura:

Quan pot retirar definitivament l’ajuda l’Administració?
Vanessa Núñez, associada de laboral de Baker & McKenzie, enumera una sèrie d’infraccions per les quals l’aturat pot perdre per sempre la seva cobertura: “Cometre quatre faltes d’assistència en els Serveis Públics d’Ocupació; incomplir per quarta vegada el compromís d’activitat –buscar treball de forma activa, acceptar una col·locació i participar en accions de formació i motivació–; no comunicar que no es té dret a la desocupació; treballar mentre es cobra l’atur; negar-se per tercera vegada a acudir a programes de desocupació o a participar en treballs de col·laboració social, i rebutjar tres ofertes d’ocupació adequades sense causa justificada”.

Què passa si no s’accepta un treball?
La pèrdua temporal o definitiva de la cobertura per atur depèn de si l’oferta de treball és adequada o no. Aquest concepte es determina, principalment, per la professió, la localitat del lloc de treball i les condicions de vigència, jornada i retribució. En concret, Miguel Conca, sènior manager de laboral de KPMG Advocats, explica que “adequada és aquella activitat que es correspongui amb la professió habitual o última activitat realitzada, dins d’un radi de 30 quilòmetres i que aconsegueixi el salari mínim professional”. No obstant això, l’expert matisa que “la llei delimita aquesta definició d’una forma una miqueta ambigua i, per tant, admet molts matisos”.
José María Carpena, advocat laboral, adverteix que “quan transcorre un any cobrant la cobertura sense interrupció, també poden considerar-se adequades les col·locacions que segons els Serveis Públics d’ocupació (SPEE) puguin ser exercides pel treballador”.

D’aquesta manera, si l’aturat rebutja una oferta perdrà la prestació durant tres mesos; si ho fa una segona vegada, quedarà suspesa per sis mesos; i a la tercera, se li retirarà definitivament.

En quins casos es pot perdre la prestació de forma temporal?
Generalment la suspensió del cobrament de l’atur oscil·la entre un mes i els sis mesos, depenent del grau i la reincidència en la infracció. L’associada de Baker & McKenzie cita aquests casos: Cometre faltes d’assistència davant els SPEE i de renovació de la demanda d’ocupació, negar-se a participar en programes de formació o en treballs de col·laboració i incomplir l’acord d’activitat.
Treballar per compte d’altri o pròpia mentre es percep la cobertura i obtenir quanties a les quals no es té dret, superar-les o perllongar-les pot deixar a l’aturat sense sis mesos d’atur.

Què passa si se surt d’Espanya?
Quan l’aturat es trasllada a l’estranger ha de sol·licitar la seva baixa en els SPEE. “El beneficiari pot perdre la prestació si no sol·licita la seva suspensió en cas de sortir d’Espanya per un període continuat inferior a dotze mesos per buscar o realitzar un treball; o durant més o menys d’un any, però per motius diferents a la cerca d’una ocupació”, comenta Beatriz Prieto, sènior manager de laboral de Deloitte Advocats. Si els SPEE tenen constància que no s’ha tramitat la baixa, pot requerir la devolució del cobrat.

Les sancions en la Unió Europea
El rebuig de les ofertes de treball sense causa justificada quan s’està en situació de desocupació també se sanciona als diferents països de la Unió Europea.

Alemanya: L’aturat alemany que no accepti les ofertes de treball de l’oficina d’ocupació per allargar el període de cobrament de la prestació pot ser penalitzat amb tres setmanes sense cobertura si és la primera vegada; amb sis setmanes si és el segon rebuig, i amb dotze setmanes per a les ocasions posteriors.
Per aplicar aquesta sanció, l’oferta ha d’estar descrita i ser adequada a les habilitats de l’aturat; a més, aquest ha de conèixer les conseqüències que suposa dir ‘no’ al lloc de treball i, per descomptat, no han d’existir causes que ho justifiquin.

França: L’aturat d’aquest país perd el seu dret a atur quan es nega a acceptar dos llocs de treball raonables sense causa justificada. Una oferta és raonable si es adecua a les qualificacions i competències professionals, el salari percebut i la distància entre el domicili i la futura ocupació.

A mesura que passa el temps sense ocupació aquests criteris raonables es relaxen. D’aquesta manera, l’aturat haurà d’acceptar ofertes que al principi no es corresponen amb el seu perfil per no perdre, finalment, la seva cobertura per desocupació.

Regne Unit: No existeix un nombre determinat de rebutjos d’ofertes d’ocupació per retirar la cobertura per atur. L’aturat pot perdre la seva prestació, però no ocorre de forma automàtica: l’oficina d’ocupació suspèn el cobrament en un termini breu després de no acceptar diverses ofertes adequades amb el perfil del demandant d’ocupació.

A més, els aturats han de prestar serveis no remunerats durant cert temps per no perdre la seva ajuda. El fet d’incomplir aquests períodes de treball també implica que pugui deixar de percebre la quantia.

 

Font: notícia de www.expansion.com 16/03/2012