El Pla de Recerca i Innovació (PRI) 2010-2013 és l’instrument mitjançant el qual l’Administració de la Generalitat de Catalunya exerceix la tasca de planificació, foment i coordinació de la recerca i la innovació del país. És, també, l’instrument fonamental en què se sustenta el desenvolupament del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) durant els propers quatre anys.

Aquest Pla abasta un període que arriba fins al 2013, amb la finalitat de sincronitzar-se amb la planificació europea (7è Programa marc de recerca i desenvolupament tecnològic 2007-2013 de la UE).

El Pla de Recerca i Innovació (PRI) 2010-2013 és l’instrument mitjançant el qual l’Administració de la Generalitat de Catalunya exerceix la tasca de planificació, foment i coordinació de la recerca i la innovació del país. És, també, l’instrument fonamental en què se sustenta el desenvolupament del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) durant els propers quatre anys.

Aquest Pla abasta un període que arriba fins al 2013, amb la finalitat de sincronitzar-se amb la planificació europea (7è Programa marc de recerca i desenvolupament tecnològic 2007-2013 de la UE).

La contribució interdepartamental a aquest Pla ha estat decisiva per assolir la perseguida integració horitzontal dels objectius i les polítiques d’R+D+I. També resulta diferencial, respecte a plans anteriors, l’assessorament rebut pel Consell Català de Recerca i Innovació (CCRI), que a petició del Govern ha emès dictamen sobre les bases del PRI 2010-2013, així com l’informe de l’OCDE (Reviews of Regional Innovation: Catalonia, Spain. 2009 OECD).

El PRI es desplega en una estructura de cinc blocs de contingut:

A. Marc de referència
B. Visió estratègica
C. Polítiques i actuacions (inclou deu objectius estratègics)
D. Programació econòmica
E. Implantació, seguiment, revisió i avaluació del PRI

Aquest Pla de Recerca i Innovació 2010-2013 es complementa amb un document amb sis annexos on s’exposen projeccions econòmiques, antecedents d’inversió en R+D+I del Govern, continguts transversals i glossari de termes, entre altres temes.

Data d’elaboració: 28/04/2011.
Font: gencat.cat
Fotografia del Gobierno de Aragón : CC, 2.0 ( by-nc-nd)