Des del Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, us informem que s’ha obert la convocatòria  dels ajuts del Programa d’internacionalització Agrupada.

Objectiu

En aquesta línia d’actuació, l’objectiu del programa és fomentar la cooperació entre empreses per a la realització de projectes d’internacionalització, millorant les condicions de competència amb una oferta conjunta més atractiva, resultant de la combinació de les capacitats individuals de les empreses participants en cada projecte.

Aquesta convocatòria s’emmarca dins de l’Estratègia Industrial del Govern de la Generalitat, que té com a objectiu la reindustrialització de Catalunya d’acord amb les polítiques industrials definides per la Unió Europea, especialment amb el programa RIS3.

Beneficiaris i requisits

Es consideren dos tipus de beneficiaris:

Pels projectes duts a terme a través de la creació d’un grup de cooperació empresarial, es consideren beneficiàries les empreses amb ànim de lucre i domicili social a Catalunya que tinguin una facturació superior als 100.000 euros o un volum d’exportació superior a 60.000 euros l’any anterior al de la sol·licitud.

Les empreses poden ser industrials o de serveis, sempre que aquests serveis es desenvolupin a l’exterior i per a no residents a l’Estat espanyol.

En el cas d’empreses de serveis que representin d’altres empreses, la sol·licitud s’ha de formalitzar i s’ha de concedir en benefici de l’empresa representada. Les empreses comercials només podran ser beneficiàries en aquells casos en què assumeixin la tasca comercial d’empreses industrials o de serveis formant part del mateix grup empresarial. En aquests casos s’haurà de justificar, mitjançant l’aportació de les escriptures de constitució, una vinculació en el capital de les empreses industrials o de serveis del grup d’un mínim del 25%.

Les Agrupacions d’Interès Econòmic i les cooperatives de serveis sense ànim de lucre que compleixin els requisits establerts a la base 2.5, sempre i quan les empreses que les formen compleixin amb els requisits que s’han definit a la base anterior. 

Aquesta línia s’acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.1.2013) i al Reglament (UE) núm. 875/2007 de la Comissió, de 24 de juliol de 2007, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tracta CE als ajuts de mínimis en el sector pesquer. En base al que estableixen aquests Reglaments queden fora d’aquesta línia d’ajuts els següents ajuts:

a) Els ajuts a les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles

b) Els ajuts a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents:

– Quan l’import de l’ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

– Quan l’ajuda estigui supeditada a que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors primaris.

c) Els ajuts a les empreses del sector pesquer en aquells casos que s’estableixen a l’article 1 del Reglament

(UE) núm. 875/2007 de la Comissió, de 24 de juliol de 2007, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tracta CE als ajuts de mínimis en el sector pesquer.

Addicionalment, s’hauran de complir els requisits establerts a la base 6 de la Resolució EMO/93/2012, de 9 ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007.

5/10 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6603 – 14.4.2014 CVE-DOGC-A-14100047-2014 de gener, per la qual s’aproven i es fan públiques les bases generals que han de regir als ajuts convocats per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ.

Ajuts

La subvenció a atorgar per a les despeses de l’entitat promotora serà de fins a un 75% del cost subvencionable, amb un màxim de 5.000 euros per projecte.

La subvenció a atorgar per a les despeses del gerent serà de fins a un 40 % del cost subvencionable, amb un màxim de 10.000 euros per projecte.

La subvenció a atorgar per a la resta de despeses serà de fins a un 40% del cost subvencionable.

L’import total de l’ajut serà d’un màxim de 30.000 euros per projecte.

L’import de l’ajut no podrà superar el 45% de la despesa subvencionable acceptada.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà l’11 de juny 2014.

Adjuntem la resolució EMO/796/2014, d’1 d’abril per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts.