Des del Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, us informem que s’ha obert la convocatòria  dels ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat.

Objectiu

Aquesta línia d’ajuts a iniciatives de reforçament de la competitivitat s’emmarca dins la política de clústers que impulsa la Direcció General d’Indústria amb el suport d’ACCIÖ, és coherent amb l’agenda d’especialització econòmica intel·ligent (RIS3CAT) elaborada per la Generalitat de Catalunya i vol contribuir a que la indústria sigui el motor de l’activitat econòmica i, com pretén la Unió Europea, la garantia d’un creixement intel·ligent,sostenible i integrador.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les entitats de suport a l’empresa amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una dilatada experiència en l’execució de projectes de reforç de la competitivitat.

Als efectes d’aquestes bases es consideren entitats de suport a l’empresa:

Les organitzacions públiques o privades, sense finalitat de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que de manera habitual prestin serveis a les empreses, que tinguin com a objecte la millora de la competitivitat de les empreses i disposin de recursos materials i humans per impulsar i orientar els projectes esmentats.

Les entitats amb participació majoritària de capital públic que prestin de manera habitual serveis empresarials de suport a la competitivitat de les empreses, i promoguin projectes que s’ajustin al que estableixen aquestes bases sense perseguir, en els projectes esmentats, l’obtenció de beneficis.

En aquells casos en que en el projecte hi participin empreses o més d’una entitat de suport a l’empresa, una de les entitats serà la sol·licitant de l’ajut, mentre que la resta seran participants dins de la sol·licitud; en el moment de la sol·licitud hauran d’estar identificat tant el nom dels participants com la despesa subvencionable que correspon a cadascun d’ells. 

Als efectes d’aquestes bases es consideren empreses aquelles que tinguin establiment operatiu a Catalunya i alguna de les formes jurídiques següents: empresari individual, societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

Aquesta línia s’acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de a Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.1.2013) i al Reglament (UE) núm. 875/2007 de la Comissió, de 24 de juliol de 2007, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tracta CE als ajuts de minimis en el sector pesquer. 

En base al que estableixen aquests Reglaments queden fora d’aquesta línia d’ajuts els següents ajuts:

a) Els ajuts a les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles

b) Els ajuts a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents:

– Quan l’import de l’ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

– Quan l’ajuda estigui supeditada a que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors primaris.

c) Els ajuts a les empreses del sector pesquer en aquells casos que s’estableixen a l’article 1 del Reglament (UE) núm. 875/2007 de la Comissió, de 24 de juliol de 2007, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tracta CE als ajuts de mínimis en el sector pesquer.

Addicionalment, s’hauran de complir els requisits establerts a la base 6 de l’annex de la Resolució EMO/93/2012, de 9 de gener, per la qual s’aproven i es fan públiques les bases generals que han de regir als ajuts convocats per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ.

Ajuts

a) Per a les despeses externes associades al projecte una intensitat màxima del 75% de la despesa subvencionable acceptada.

b) Per a viatges fora del territori espanyol realitzats pel/s beneficiari/s i relacionats amb el projecte, l’ajut màxim serà el que s’assigna, en funció del país, a la Taula de bosses de viatge, que es pot consultar a la pàgina web www.accio.gencat.cat.

c) Per a viatges des de fora del territori català cap a Catalunya de ponents, experts o similars relacionats amb el projecte, un màxim del 75% de la despesa subvencionable acceptada.

d) Per a les hores de dedicació esmentades al punt d) de la base 4.1, ja sigui entitat sol·licitant o entitat participant, un màxim del 100% de la despesa subvencionable acceptada, tenint en compte que l’import d’ajut per aquest concepte no podrà superar el 20% de la despesa subvencionable acceptada total del projecte.

e) Per a les despeses de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de l’actuació ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 5/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6603 – 14.4.2014

CVE-DOGC-A-14100048-2014subvencionada, un màxim del 100% de la despesa subvencionable acceptada, amb un màxim de 1.500 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds per obtenir els ajuts: del 30 d’abril al 30 de maig de 2014.

Adjuntem la resolució EMO/798/2014, d’1 d’abril per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts.