Avui 11 d’octubre de 2013 ha sortit publicada la RESOLUCIÓ ENS/2064/2013, de 3 d’octubre, per la qual s’obre una convocatòria pública específica per a l’avaluació i l’acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, i se n’estableixen les bases.

Les unitats de competència que es convoquen són les que fan referència a “Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials”, codi 2320.

Requisits:

1.      Tenir la nacionalitat espanyola, o haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea o ser titular d’una autorització de residència o, de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la normativa espanyola d’estrangeria i immigració.
2.      Tenir 20 anys d’edat.
3.      Tenir experiència laboral o formació relacionada amb les competències professionals dels àmbits de qualificació que es volen acreditar:
a.      En el cas d’experiència laboral, justificar almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en total en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria.
b.       En el cas de formació, justificar almenys haver cursat 300 hores, en els últims 10 anys abans de realitzar-se la convocatòria. En els casos en els quals els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar estableixin una durada inferior, s’haurà d’acreditar que s’han cursat les hores establertes en els esmentats mòduls.
c.      Les persones majors de 25 anys que, tot i reunint els requisits d’experiència laboral o formativa, no els puguin justificar mitjançant la documentació exigida a l’apartat 3.3, podran presentar qualsevol prova admesa en dret de la seva experiència laboral o aprenentatges no formals de formació, que serà sotmesa a la consideració corresponent per tal de valorar la conveniència o no de ser admès al procés d’acreditació.

La manca del compliment dels requisits establerts comporta l’exclusió de la convocatòria.

Data màxima de sol•licitud 31 d’octubre de 2013

Per més informació podeu clicar en el següent enllaç:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6478/1319774.pdf