S’ha obert la convocatòria de subvencions per la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o societat laboral, inscrita al registre corresponent i amb activitat o seu social a Catalunya.

Subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals.

Quantia de les subvencions:

La quantia màxima d’aquestes subvencions és gradual segons els col·lectius següents:

  • Un import màxim de 7.000,00 euros per la incorporació de persones amb discapacitats com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.
  • Un import màxim de 5.500,00 euros per la incorporació de dones com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.
  • Un import màxim de 4.000,00 euros per la incorporació de persones menors de 30 anys o amb 45 anys o més com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució, l’import màxim és de 5.000,00 euros.
  • Un import màxim de 2.000,00 euros per les persones no incloses en els col·lectius anteriors quan s’incorporin com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució, l’import màxim és de 3.000,00 euros.

En tots els casos les subvencions també es poden concedir quan la jornada de treball del soci treballador o soci de treball incorporat ho sigui a temps parcial, si bé en aquest supòsit la quantia de la subvenció serà proporcional al temps efectiu de la jornada de treball.

Beneficiaris

Cooperatives i societats laborals.

Termini

El termini per presentar el formulari de sol·licitud de subvenció serà el que s’indica a continuació:

  • Per als supòsits en què l’alta a la Seguretat Social com a persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball de l’entitat es realitzi amb data anterior a la publicació de la convocatòria, d’un mes a comptar des del 18 de maig de 2023.
  • Per als supòsits en què l’alta a la Seguretat Social com a persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball de l’entitat es realitzi en data de la publicació de la convocatòria o posterior, d’un mes a comptar des de l’endemà de l’alta.

En qualsevol cas, no es podran presentar sol·licituds en data posterior al 30 de juny de 2023.

Per a més informació i suport en la tramitació podeu contactar amb el Servei Municipal de Promoció Econòmica. Àrea d’emprenedoria. Mail: emprenedoria@cerdanyola.cat, tl: 93.594.70.50